การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ อาคารบริการนิสิต จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ทีม จาก 15 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) จำนวน 2 ท่าน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผล…

ขยายเวลารับบทความวิชาการ

สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทความวิชการฉบับเต็มออกเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

TSAE News

เมื่อ 17 มกราคม 2561 สมาคมเกษตรกรแห่งเยอรมันเข้าเยี่ยมพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิศวกรรมเกษตร ในการนี้ได้มีการหารือในการสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเกษตรสนับสนุนภาคการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ขยายเวลารับบทคัดย่อบทความวิชาการ

สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทคัดย่อบทความวิชการออกเป็นวันที่ 20 มกราคมนี้

ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรประเทศมาเลเซีย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรประเทศมาเลเซีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย รายละเอียด ที่นี่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8

เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8” แก่บุคคลทั่วไป  รุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 7

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ =เต็มแล้ว=

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง

ความสำคัญของวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

จากความร่วมมือในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ทำให้ลำดับความสำคัญของวารสารฯ มีความก้าวหน้าขึ้น (ดูภาพกราฟ) แหล่งที่มา : Thai Journal Finder และก้าวต่อไปของสมาคมก็จะยังมุ่งมั่นพัฒนาโดยมุ่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) เป็นลำดับต่อไป ส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ส่งได้ ที่นี่ แหล่งอ้างอิง : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) , Thai Journal Finder

TSAE 2017 Proceedings

รายการบทความจากการประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2560 สามารถเลือกดู/ดาวน์โหลดได้จากตารางด้านล่างนี้ ลำดับ เรื่อง รหัส หน้า Message from the President of Thai Society of Agricultural Engineering KEYNOTE SPEAKER 1 Investment in Research for Agricultural Value Added – Industrial Perspective 2 Production and Harvest Planning in Agricultural Supply Chain under Digital Age…