การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

คลิปรายการ “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร” ตอน : งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 – 08.00 น. ทาง ททบ. 5

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ชมการสาธิตทำข้าวโพดหมัก การเตรียมแปลง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหมัก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโค

กิจกรรมสมาคมฯ ภายในงาน SIMA ASIAN 2018

นายกสมาคมต้อนรับผู้แทนสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยต้อนรับเลขานุการกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรม และหารือความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกัน           ผู้สนใจเข้าร่วมชมและฟังการบรรยายความรู้ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Agritechnica Asia 2018

สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรพืชไร่พืชสวนระดับโลก พร้อมกลับมากระตุ้นตลาดเอเชียอีกครั้งในวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ ในงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย

เอกสารบทความวิชาการงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2561

บทความวิชาการจากงานประชุมวิชาการสมาคมฯ TSAE 2018 Conference เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ เข้าดูได้จากรายการด้านล่าง

TSAE President’s presentation as a Keynote Speaker in MSAE 2018

บทความจากงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย ที่มา : http://www.tsae.asia/msae2018-conf/

มทร.ตะวันออก รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนังวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สนใจรายละเอียดดูได้ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร “Coupon Fast Track” ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ ดังนี้ 1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล – การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร 3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ – การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง – การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการยืดอายุของผลผลิต 5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ – การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ 6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร –…

TSAE 2018: Agricultural Engineering; Imagineering Novel Agriculture

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018)