การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ประกาศ ข่าวการอบรมระบบให้น้ำเพื่อนการเกษตร

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีการอบรมระบบน้ำ ระดับเบื้องต้น และระดับกลาง รุ่นที่ 1/2561 นั้นได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมากเกินกว่าทางสมาคมฯ จะทำการอบรมได้โดยทั่วถึง 40 ที่นั่ง จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดการอบรมทั้ง 2 ระดับเพิ่มขึ้น ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Agritechnica Asia 2018

สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรพืชไร่พืชสวนระดับโลก พร้อมกลับมากระตุ้นตลาดเอเชียอีกครั้งในวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้ ในงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง รุ่น 1/2561

เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น (ของสมาคมฯ เท่านั้น) ในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 นี้ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งรายชื่อได้ ที่นี่ (https://goo.gl/forms/GHRyic7tTqeXCMG42) ** รายละเอียดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ** สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันอบรมหากมีผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 30 ท่าน 

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น โดยจะอบรมในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องอบรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนใจลงชื่อได้ที่ กำลังโหลด…  รายละเอียดการอบรม ความสัมพันธุ์ของดิน น้ำ และพืช ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้ ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ ชนิดของกรองและอัตราการกรอง ชนิดของท่อ การหาขนาดท่อและการหาความเสียดทานภายในท่อ หลักการวางระบบน้ำ ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน) ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้   (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities สถานที่ฝึกอบรม…

เอกสารบทความวิชาการงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2561

บทความวิชาการจากงานประชุมวิชาการสมาคมฯ TSAE 2018 Conference เมื่อวันที่ 26 – 27 เมษายน 2561  จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ เข้าดูได้จากรายการด้านล่าง

TSAE President’s presentation as a Keynote Speaker in MSAE 2018

บทความจากงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย ที่มา : http://www.tsae.asia/msae2018-conf/

มทร.ตะวันออก รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหนังวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สนใจรายละเอียดดูได้ คลิกที่นี่

เปิดรับสมัคร “Coupon Fast Track” ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ ดังนี้ 1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล – การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร 3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ – การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง – การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการยืดอายุของผลผลิต 5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ – การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ 6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร –…

TSAE 2018: Agricultural Engineering; Imagineering Novel Agriculture

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018)

การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ อาคารบริการนิสิต จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ทีม จาก 15 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) จำนวน 2 ท่าน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผล…