วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ อาคารบริการนิสิต จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ทีม จาก 15 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) จำนวน 2 ท่าน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

และในวันเดียวกันนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต โดยนายกสมาคมฯ มีวาระสำคัญแจ้งให้คณาจารย์และเครือข่ายสมาคมฯ ทราบ ดังนี้
– ความร่วมมือระหว่าง TSAE และ DLG เรื่องการจัดงานแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร “Agritechnica Asia 2018” ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา
– สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ. สาขาเครื่องจักรกลการเกษตรและการป่าไม้
– การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ “โดยมี ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมเป็นเจ้าภาพ