สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทคัดย่อบทความวิชการออกเป็นวันที่ 20 มกราคมนี้