คลิปรายการ “ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร”
ตอน : งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
เวลา 07.30 – 08.00 น. ทาง ททบ. 5