เอกสารบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร (TSAE 2016 Conference) สามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก