วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
Thai Society of Agricultural Engineering Journal   Vol.23 No.1 January-June 2017

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกตามรายการเพื่อเลือกอ่าน
วารสาร สวกท. ปีที่ 23 เล่ม 1 มค.-มิย.60 รายชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่
1-7
ผลของอุณหภูมิการคาร์บอไนซ์ในการเตรียมเขม่าดำจากการสกัดน้ำมันสำหรับใช้เป็นสารตัวเติมในยาง
หน้าที่
8-15
การพัฒนาเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้แบบพกพาที่มีความแม่นยำ
หน้าที่
16-22
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสำหรับปอกเปลือกมันฝรั่ง
หน้าที่
23-29
การจําแนกเมล็ดถั่วเขียวสําหรับการเพาะงอกด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัม อินฟราเรดย่านใกล
หน้าที่
30-38
ระดับความสุกและอุณหภูมิการพองที่เหมาะสมของการผลิตกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมกรอบ
หน้าที่
39-54
การพัฒนารถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับนำทางด้วยระบบ GPS สำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่
หน้าที่
55-59
ศึกษาการใช้แบบจำลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสำหรับการอบแห้งยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ
หน้าที่
60-65
การศึกษาการท้านายปริมาณไขมันในน้ำกะทิด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป