คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง

ราย
ชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่
1-8
กลไกการเปลี่ยนแปลงความชื้นในข้าวพันธุ์ กข31
ระหว่างการแช่น้ําในกระบวนการผลิตข้าวนึ่ง
หน้าที่
9-16
การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทําลายน้อยที่สุดด้วย
เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
หน้าที่
17-25
การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าในถาดเพาะ
กล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่
หน้าที่
26-35
การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทํางานด้วยการเปรียบ
เทียบอัตราการลดลงของความดัน
หน้าที่
36-43
อิทธิพลของความดันต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี
กายภาพของไข่เยี่ยวม้า
หน้าที่
44-51
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
ผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดงที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียง

หน้าที่
52-58
เครื่องล้างทําความสะอาดอ้อยสําหรับทําอ้อยคั้นน้ำ

หน้าที่
59-67
การศึกษาศักยภาพของฟางข้าวในการกําจัดโซเดียม
คลอไรด์ในน้ําเสียสังเคราะห์