จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนรุ่นละ 35 คน ผู้สนใจลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ หากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมรุ่นนี้ และเมื่อลงทะเบียนครบจำนวนแล้วจะแจ้งวิธีการชำระค่าลงทะเบียนต่อไป
(ผู้เข้าอบรมระดับกลางต้องผ่านการอบรมรุ่นเบื้องต้นแล้วเท่านั้น)
หมายเหตุ ลำดับผู้จองการอบรมตั้งแต่ระดับ 36 เป็นต้นไป จะบันทึกไว้เป็นรายชื่อสำรองหากผู้จองในลำดับก่อนหน้าไม่ลงทะเบียนตามกำหหนดจะเรียกในลำดับต่อไปแทน

หากหลังจากลงทะเบียนแล้วรายชื่อของท่านยังไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม F5 เพื่อประมวลการแสดงภาพใหม่อีกครั้ง