สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป
โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้

=เต็มแล้ว=

รายละเอียดการอบรม

 • ความสัมพันธุ์ของดิน น้ำ และพืช
 • ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้
 • ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ
 • ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ
 • หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ
 • ชนิดของกรองและอัตราการกรอง
 • ชนิดของท่อ การหาขนาดท่อและการหาความเสียดทานภายในท่อ
 • หลักการวางระบบน้ำ
  ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน)
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
  สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

สนใจเข้ารับการอบรม Email แจ้งความจำนงระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายัง center@tsae.asia

หมายเหตุ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง 30 ท่าน