Session 11

27 Apr 2018
10:45 – 12:30
Kasalong 2

Session 11

กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 3/กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการเกษตร 1