Category Archives

รวมบทความงานวิจัยวิศวกรรมเกษตร

การหารือความร่วมมือพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรและลดความเหนื่อยล้าของเกษตรกร

กรมเครื่องจักรกลการเกษตร มณฑลเชียงจู สาธารณรัฐประชาชนจีน เชิญสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย หารือความร่วมมือพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตรและลดความเหนื่อยล้าของเกษตรกร โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายจีนเน้นการควบคุมคุณภาพเครื่องจักรที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยให้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สวกท.

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

วารสาร สวกท. ประจำปี 55

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2558 อ่านได้ที่นี่

วารสาร สวกท. ปีที่ 17

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2554 อ่านได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย “มีดตัดอ้อย”

          สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ บริษัทมิตรผลวัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด มีความประสงค์จะทำการพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปทรง และดีไซน์ของมีดตัดอ้อยให้มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้มากขึ้น

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

  ถั่วงอกเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สะอาด ถูกอนามัย เพราะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการผลิต กระบวนการผลิตหรือการทำให้งอกนั้น ทำได้ง่ายใช้เวลาสั้น เพาะได้ในที่ร่มตลอดปี ถั่วงอกเป็นผลผลิตจากถั่วเขียวที่ชาวไทยนิยมนำมาประกอบอาหารเป็นเวลายาวนาน หากคิดปริมาณที่คนกรุงเทพมหานคร บริโภคถั่วงอกแล้ว ไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อวัน จากความต้องการบริโภคถั่วงอกที่มากเช่นนี้ ทำให้พ่อค้า แม่ค้า นำสารฟอกขาวและอาจมีฟอร์มาลีนมาใช้เพื่อให้ถั่วงอกขาวสดอยู่ได้นาน และไม่เน่าเสียง่าย แต่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค