Category Archives

Archive of posts published in the category: อบรม/สัมมนา

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8

เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8” แก่บุคคลทั่วไป  รุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 7

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ =เต็มแล้ว=

เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช เพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขาดแคลน

อบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ รายละเอียดตามภาพ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครได้โดยสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดสมาคมฯจะแจ้งวิธีการโอนเงินลงทะเบียนต่อไป

หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016)

สมาคมได้แนบหนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016) ได้ ที่นี่ (Download) ทั้งนี้ บุคคลากรจากหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติและ/หรืออนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ

การเสวนาวิชาการ “ทรรศนะอุจาด จาก Street and Canal Furniture … จะแก้ไขอย่างไร”

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทรรศนะอุจาด จาก  Street and Canal Furniture …  จะแก้ไขอย่างไร” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสฤษติ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เวลา 08.30- 12.30 น.

ข่าวอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไปจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ในวันที่ 27-28 เม.ย., 7-8 พ.ค. และ 14-15 พ.ค. เรียบร้อยแล้วดังภาพกิจกรรม รุ่นถัดไปกำหนดการอบรมในวันที่ 21-22 และ 28-29 พ.ค.นี้ซึ่งมีผู้เข้าสมัครเต็มจำนวนแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ผ่านเข้าทาทาง Email : center@tsae.asia แล้วนั้นกรุณารอการติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการอบรมในรุ่นถัดไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 27-28 เม.ย.59 ดูได้ที่นี่

ประกาศปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

ด้วยการเปิดอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงทำให้มีผู้ชำระเงินการลงทะเบียนมาล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้เกินกว่าจำนวนที่ทางสมาคมจะดูแลได้ทั่วถึง จึงขอปิดการรับสมัครอบรมในรุ่นวันที่ 27-28 เมษายนนี้ อนึ่งหาก ท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะขอรับการฝึกอบรม “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่ง Email แจ้งมายัง center@tsae.asia  

อบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าอบรมใน “หลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” โดยในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้รู้ ปริมาณน้ำที่ต้องให้และจัดระบบได้อย่างถูกต้อง ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน แนะนำระบบให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ น้ำหยด รู้จักการเลือกหัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ ทำให้กำหนดเวลาให้น้ำได้ถูกต้องรวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรอง เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ การแสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน ขนาดแรงม้า การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำ เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง ท่อที่ใช้ในการเกษตร คุณสมบัติ ขนาดและความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซีกับท่อพีอี การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำ กำหนดอบรม วันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 ณ.อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน…