Category Archives

Archive of posts published in the category: อบรม/สัมมนา

ข่าวอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

สมาคมฯ ขอเลื่อนการอบรมระบบให้น้ำพืช ระดับกลาง รุ่นที่ 2 จากวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่ 21 – 22  กรกฎาคม 2561 สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ขอให้ชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมล center@tsae.asia หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรมหากมีผู้โอนเงินลงทะเบียนเกินจำนวนที่รับได้สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนท่านไปในการอบรมในรุ่นถัดไป

ประกาศ ข่าวการอบรมระบบให้น้ำเพื่อนการเกษตร

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดให้มีการอบรมระบบน้ำ ระดับเบื้องต้น และระดับกลาง รุ่นที่ 1/2561 นั้นได้รับความสนใจมีผู้ลงทะเบียนไว้เป็นจำนวนมากเกินกว่าทางสมาคมฯ จะทำการอบรมได้โดยทั่วถึง 40 ที่นั่ง จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดการอบรมทั้ง 2 ระดับเพิ่มขึ้น ดังนี้

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง รุ่น 1/2561

เปิดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น (ของสมาคมฯ เท่านั้น) ในวันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 นี้ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งรายชื่อได้ ที่นี่ (https://goo.gl/forms/GHRyic7tTqeXCMG42) ** รายละเอียดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ** สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันอบรมหากมีผู้ยืนยันการเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 30 ท่าน 

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น โดยจะอบรมในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ห้องอบรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สนใจลงชื่อได้ที่ กำลังโหลด…  รายละเอียดการอบรม ความสัมพันธุ์ของดิน น้ำ และพืช ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้ ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ ชนิดของกรองและอัตราการกรอง ชนิดของท่อ การหาขนาดท่อและการหาความเสียดทานภายในท่อ หลักการวางระบบน้ำ ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน) ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินไปยังธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย แนบสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมายังอีเมลนี้   (center@tsae.asia) หรือแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร และแนบหลักฐานผ่านทางช่องสนทนาเฟสบุ๊คสมาคม @tsaesocities สถานที่ฝึกอบรม…

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8

เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8” แก่บุคคลทั่วไป  รุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 7

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ =เต็มแล้ว=

เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช เพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขาดแคลน

อบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ รายละเอียดตามภาพ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครได้โดยสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดสมาคมฯจะแจ้งวิธีการโอนเงินลงทะเบียนต่อไป

หนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016)

สมาคมได้แนบหนังสือขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจําปี 2559  และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (TSAE 2016) ได้ ที่นี่ (Download) ทั้งนี้ บุคคลากรจากหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอนุมัติและ/หรืออนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ

การเสวนาวิชาการ “ทรรศนะอุจาด จาก Street and Canal Furniture … จะแก้ไขอย่างไร”

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทรรศนะอุจาด จาก  Street and Canal Furniture …  จะแก้ไขอย่างไร” ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสฤษติ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ เวลา 08.30- 12.30 น.