วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
ราย ชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่ 1-8 กลไกการเปลี่ยนแปลงความชื้นในข้าวพันธุ์ กข31 ระหว่างการแช่น้ําในกระบวนการผลิตข้าวนึ่ง
หน้าที่ 9-16 การประเมินความแก่ทุเรียนแบบทําลายน้อยที่สุดด้วย เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
หน้าที่ 17-25 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าในถาดเพาะ กล้าสําหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่
หน้าที่ 26-35 การทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทํางานด้วยการเปรียบ เทียบอัตราการลดลงของความดัน
หน้าที่ 36-43 อิทธิพลของความดันต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี กายภาพของไข่เยี่ยวม้า
หน้าที่ 44-51 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน ผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดงที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพานลําเลียง
หน้าที่ 52-58 เครื่องล้างทําความสะอาดอ้อยสําหรับทําอ้อยคั้นน้ำ
หน้าที่ 59-67 การศึกษาศักยภาพของฟางข้าวในการกําจัดโซเดียม คลอไรด์ในน้ําเสียสังเคราะห์
 
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
ราย ชื่อกรรมการ
คำ แนะนำ
สารบัญ
หน้าที่ 1-7 ผลของอุณหภูมิการคาร์บอไนซ์ในการเตรียมเขม่าดำ จากการสกัดน้ำมันสำหรับใช้เป็นสารตัวเติมในยาง
หน้าที่ 8-15 การพัฒนาเครื่องวัดค่าความแน่นเนื้อในผลไม้แบบ พกพาที่มีความแม่นยำ
หน้าที่ 16-22 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการให้ความร้อนด้วย รังสีอินฟราเรดสำหรับปอกเปลือกมันฝรั่ง
หน้าที่ 23-29 การจําแนกเมล็ดถั่วเขียวสําหรับการเพาะงอกด้วย เทคนิคสเปกโทรสโกปีและการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัม อินฟราเรดย่านใกล
หน้าที่ 30-38 ระดับความสุกและอุณหภูมิการพองที่เหมาะสมของการ ผลิตกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมกรอบ
หน้าที่ 39-54 การพัฒนารถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับนำทางด้วย ระบบ GPS ส าหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่
หน้าที่ 55-59 ศึกษาการใช้แบบจำลองโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สะสมความร้อนแบบภาวะเรือนกระจกสำหรับการอบแห้ง ยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ
หน้าที่ 60-65 การศึกษาการท้านายปริมาณไขมันในน้ำกะทิด้วย เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-cover รายชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่ 1-6 การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้ำเป็นตัวประสาน
หน้าที่ 7-16 การศึกษากลศาสตร์แม่น ้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์
หน้าที่ 17-23 อิทธิพลของการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังระหว่างการผลิตเดกซ์ทริน
หน้าที่ 24-29 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงช่วงล่างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดสอบแรง
หน้าที่ 30-40 จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อลำไยสีทองด้วยการใช้อุณหภูมิแบบขั้นเดียวและอุณหภูมิแบบหลายขั้น
หน้าที่ 41-48 ผลของการใช้ความดันสูงในการทำลายจุลิทรีย์และสปอร์ของจุลิทรีย์ในอาหาร
หน้าที่ 49-55 การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งแบบพาหะลมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
หน้าที่ 56-63 การออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะแบบบังคับวิทยุควบคุมระยะไกลส้าหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-cover หน้าที่ 1-3 รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 3-8 คำแนะนำ
หน้าที่ 9 สารบัญ
หน้าที่ 10-15 ศึกษาการผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง
หน้าที่ 16-29 การพัฒนาระบบตรวจสอบโรคกล้วยไม้ควบคุมระยะไกลร่วมกับเทคนิคประมวลผลภาพถ่ายเพื่อควบคุมการให้สารเคมีแบบแม่นยําสําหรับโรงเรือนมาตรฐาน
หน้าที่ 30-36 การจําแนกประเภทของนมวัวนมกระบือและนมแพะด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป
หน้าที่ 37-47 ผลกระทบของอุณหภูมิและชั้นความหนาต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งกากเนื้อมะพร้าว
หน้าที่ 48-54 การศึกษาการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องอบลมร้อนแบบชั้นวางสําหรับอบแห้งผักและผลไม้
หน้าที่ 55-64 การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกําจัดด้วงงวงข้าวโพด
หน้าที่ 65-72 การคัดแยกความแก่ขิงผงด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
หน้าที่ 73-82 การอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสําหรับการผลิตน้ํามันมะพร้าวด้วยวิธีบีบเย็น
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-cover หน้าที่ 1-2 รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 3-8 คำแนะนำ
หน้าที่ 9 สารบัญ
หน้าที่ 10-16 Integrated Management of Biomass Energy in Thailand
หน้าที่ 17-24 การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้าที่ 25-33 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห่งสาหร่ายเตาด้วยลมร้อนโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
หน้าที่ 34-40 การศึกษาสถานการณ์น้ำของจังหวัดราชบุรีเพื่อการวางแผนบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ
หน้าที่ 41-50 การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบสองหัวอัด
หน้าที่ 51-58 แนวทางการประเมินความกรอบของมะละกอดิบโดยใช้การทดสอบทางกล
หน้าที่ 59-68 Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and Discriminant Analysis
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-cover หน้าที่ 2-3 รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 4-8 คำแนะนำ
หน้าที่ 9 สารบัญ
หน้าที่ 10-15 Comparing the Efficiency of Two Carrier Types on Drum Drying of Tamarind Juice
หน้าที่ 16-23 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดหวานฝักสดโดยจมูกข้าวโพดไม่ขาด
หน้าที่ 24-32 จลนพลศาสตร์การอบแห้งใบกะเพราด้วยคลื่นไมโครเวฟ
หน้าที่ 33-38 การศึกษาศักยภาพการผลิตต้นเลาสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
หน้าที่ 39-45 หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555
หน้าที่ 46-53 การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง
หน้าที่ 54-64 การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่นาป่าสักโดยใช้แบบจาลอง MIKE21

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-cover หน้าที่ 2-3 รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 4-9 คำแนะนำ
หน้าที่ 10 สารบัญ
หน้าที่ 12-17 การจําแนกความสุก – แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทําลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก
หน้าที่ 18-24 การศึกษาการอบแห้งกากมันสําปะหลังโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบตะแกรงหมุน
หน้าที่ 25-35 จลนพลศาสตร์การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศของสาหร่ายเตา
หน้าที่ 36-41 การพัฒนาและทดสอบเครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาสําหรับงานหัตถกรรม
หน้าที่ 42-48 การวิเคราะห์ค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
หน้าที่ 49-53 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก
หน้าที่ 54-62 The Production Conditions of Biodegradable Film Containing Pomelo Peel Extract for Staphylococcus aureus Inhibition

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง