วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-coverรายชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่ 1-6การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้ำเป็นตัวประสาน
หน้าที่ 7-16การศึกษากลศาสตร์แม่น ้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์
หน้าที่ 17-23อิทธิพลของการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังระหว่างการผลิตเดกซ์ทริน
หน้าที่ 24-29การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงช่วงล่างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดสอบแรง
หน้าที่ 30-40จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อลำไยสีทองด้วยการใช้อุณหภูมิแบบขั้นเดียวและอุณหภูมิแบบหลายขั้น
หน้าที่ 41-48ผลของการใช้ความดันสูงในการทำลายจุลิทรีย์และสปอร์ของจุลิทรีย์ในอาหาร
หน้าที่ 49-55การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งแบบพาหะลมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
หน้าที่ 56-63การออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะแบบบังคับวิทยุควบคุมระยะไกลส้าหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-coverหน้าที่ 1-3รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 3-8คำแนะนำ
หน้าที่ 9สารบัญ
หน้าที่ 10-15ศึกษาการผลิตน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง
หน้าที่ 16-29การพัฒนาระบบตรวจสอบโรคกล้วยไม้ควบคุมระยะไกลร่วมกับเทคนิคประมวลผลภาพถ่ายเพื่อควบคุมการให้สารเคมีแบบแม่นยําสําหรับโรงเรือนมาตรฐาน
หน้าที่ 30-36การจําแนกประเภทของนมวัวนมกระบือและนมแพะด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป
หน้าที่ 37-47ผลกระทบของอุณหภูมิและชั้นความหนาต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งกากเนื้อมะพร้าว
หน้าที่ 48-54การศึกษาการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเครื่องอบลมร้อนแบบชั้นวางสําหรับอบแห้งผักและผลไม้
หน้าที่ 55-64การศึกษาความสามารถของการใช้วิธีสุญญากาศเพื่อการกําจัดด้วงงวงข้าวโพด
หน้าที่ 65-72การคัดแยกความแก่ขิงผงด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
หน้าที่ 73-82การอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสําหรับการผลิตน้ํามันมะพร้าวด้วยวิธีบีบเย็น
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-coverหน้าที่ 1-2รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 3-8คำแนะนำ
หน้าที่ 9สารบัญ
หน้าที่ 10-16Integrated Management of Biomass Energy in Thailand
หน้าที่ 17-24การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน้าที่ 25-33การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห่งสาหร่ายเตาด้วยลมร้อนโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
หน้าที่ 34-40การศึกษาสถานการณ์น้ำของจังหวัดราชบุรีเพื่อการวางแผนบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ
หน้าที่ 41-50การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบสองหัวอัด
หน้าที่ 51-58แนวทางการประเมินความกรอบของมะละกอดิบโดยใช้การทดสอบทางกล
หน้าที่ 59-68Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and Discriminant Analysis
คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-coverหน้าที่ 2-3รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 4-8คำแนะนำ
หน้าที่ 9สารบัญ
หน้าที่ 10-15Comparing the Efficiency of Two Carrier Types on Drum Drying of Tamarind Juice
หน้าที่ 16-23การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดหวานฝักสดโดยจมูกข้าวโพดไม่ขาด
หน้าที่ 24-32จลนพลศาสตร์การอบแห้งใบกะเพราด้วยคลื่นไมโครเวฟ
หน้าที่ 33-38การศึกษาศักยภาพการผลิตต้นเลาสาหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
หน้าที่ 39-45หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555
หน้าที่ 46-53การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง
หน้าที่ 54-64การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่นาป่าสักโดยใช้แบบจาลอง MIKE21

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง
f-coverหน้าที่ 2-3รายชื่อกรรมการ
หน้าที่ 4-9คำแนะนำ
หน้าที่ 10สารบัญ
หน้าที่ 12-17การจําแนกความสุก – แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทําลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือก
หน้าที่ 18-24การศึกษาการอบแห้งกากมันสําปะหลังโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบตะแกรงหมุน
หน้าที่ 25-35จลนพลศาสตร์การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศของสาหร่ายเตา
หน้าที่ 36-41การพัฒนาและทดสอบเครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาสําหรับงานหัตถกรรม
หน้าที่ 42-48การวิเคราะห์ค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
หน้าที่ 49-53การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก
หน้าที่ 54-62 The Production Conditions of Biodegradable Film Containing Pomelo Peel Extract for Staphylococcus aureus Inhibition

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง