คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบออนไลน์ฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง

f-cover รายชื่อกรรมการ
คำแนะนำ
สารบัญ
หน้าที่ 1-6 การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้ำเป็นตัวประสาน
หน้าที่ 7-16 การศึกษากลศาสตร์แม่น ้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์
หน้าที่ 17-23 อิทธิพลของการให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรดต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังระหว่างการผลิตเดกซ์ทริน
หน้าที่ 24-29 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงช่วงล่างเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีการทดสอบแรง
หน้าที่ 30-40 จลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อลำไยสีทองด้วยการใช้อุณหภูมิแบบขั้นเดียวและอุณหภูมิแบบหลายขั้น
หน้าที่ 41-48 ผลของการใช้ความดันสูงในการทำลายจุลิทรีย์และสปอร์ของจุลิทรีย์ในอาหาร
หน้าที่ 49-55 การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งแบบพาหะลมสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
หน้าที่ 56-63 การออกแบบและสร้างเรือเก็บขยะแบบบังคับวิทยุควบคุมระยะไกลส้าหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร