ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นาง ดาเรศร์กิตติโยภาสนายกสมาคม
2ผศ.ดร.วีระชัยอาจหาญอุปนายก
3ศ.ดร.สมชาติโสภณรณฤทธิ์ประธานฝ่ายวิชาการ
4รศ.พินัยทองสวัสดิ์วงศ์ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการ
5ผศ.ดร.สมโภชน์สุดาจันทร์ผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการ
6ผศ.ดร.สุเนตรสืบค้าผู้ช่วยประธานฝ่ายวิชาการ
7นาย ณรงค์ปัญญาเลขาธิการ
8นส.ฐิติกานต์กลัมพสุตเหรัญญิก
9นายชีรวรรธก์มั่นกิจนายทะเบียน
10รศ.ดร.อนุพันธ์เทอดวงศ์วรกุลสาราณียกร
11ดร.วันรัฐอับดุลลากาซิมผู้ช่วยสาราณียกร
12นายนเรสน์รังสิมันตศิริปฏิคม
13นส.นฤมลลดาวัลย์ ณ อยุธยาประชาสัมพันธ์
14นายอนุรักษ์เรือนหล้าผู้ประสานงานกลาง

ตามคำสั่งสมาคมฯ ที่ ๑/๒๕๕๕ ลว. ๒ ก.พ.๒๕๕๕