รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น” รุ่นที่ 1/62 วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 62 ตรวจสอบดูรายชื่อได้ ที่นี่

สิรีธรศิริวงศ์
สิรีวงศ์ชินศรี
ทิวาสัมฤทธิ์
จันทร์ญารัตน์ไชยสาร
กฤษโชตรัตนพรสมปอง
ทรงศักดิ์รักพรม
สถิรพัฒน์รุจิรดาวงศ
อำนวยพรโฉมจำรูญ
งามตาเศรษฐมงคล
ตุลวัติพินิจไพบูลย์
วุฒิพงษ์เกตุแก้ว
ณรงค์ชัยศรีคงรักษ์
กนกด้วงพิมพ์
อรุณลักษณ์สูทสภา
สิทธิพงศ์มาลีรัตน์
ปรเมษฐ์สิทธิสันติ์
เจริญอภิรมย์รัก
สมเกียรติจินาเกตุ
อัตการทองประสาร
ณัฐพงษ์ขันศรี
วารินเครือหงษ์
อำนาจแดงกุล
อนันต์แก้วกันทา
ละอองดาวแก้วกันทา
ภุชชงค์ลาภโสภณนันท์
สิทธิศักดิ์รุจิเรกานุสรณ์
วินัยวิวาสุข
วีระศักดิ์สุขสงวน
ปฏิญญาบุญญถาวร
ปิยะพงศ์อมรพันธ์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ทางสมาคมฯ ได้บันทึกรายชื่อของท่านไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีการเปิดอบรมในรุ่นถัดไปทางสมาคมฯ จะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อทราบต่อไป