ตรวจสอบรายชื่อได้โดยการใช้ตัวกรองสืบค้น

ประเภทสมาชิกรหัสสมาชิกชื่อ-นามสกุลที่ติดต่อโทรศัพท์e-Mail
สามัญ 1 ปีส.0075นายฉัตรชัย  มานะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
สามัญ 1 ปีส.0348นายกมลชัย  ทัมธง82/102 ม.4 ม.มิตรประชาเพลส  ถนน345 ตำบลละหาญ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
สามัญ 1 ปีส.0349นายสมศักดิ์  พินิจด่านกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
234  ถนนเลย-เชียงคาน  ตำบลเมือง อำเภอเมือง เลย 42000
kemoo7@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0350นายสมโภชน์  กูลศิริศรีตระกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  
41  ถนนพหลโยธิน  ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง ตาก 63000
สามัญ 1 ปีส.0352นายธีรพงศ์  ผลโพธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
3 ม.2  ถนนฉลองกรุง  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญ 1 ปีส.0353นายยุทธการ  จันทร์ศรีวงศ์ฝ่ายจัดหา  บริษัท  ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด  
1  ถนนปูนซีเมนต์ไทย   เขตบางซื่อ กทม. 10800
สามัญ 1 ปีส.0354อ.ณัฐพงศ์  รัตนเดชภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร  
17/1 หมู่6    ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160
Krnuttap@kmitl.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0355นายไพศาล  มานิตย์โชติพิสิฐโรงงานกลกิจบ้านโป่ง  
37/68  ถนนบ้านปากแรต  ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0356นายเอกอุ  ธรรมกรบัญญัติภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
169  ถนนลงหาดบางแสน  ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20131
สามัญ 1 ปีส.0357นายสราวุธ  เหล่าพงศ์สวัสดิ์389/159 ซอยเพชรเกษม  62/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
สามัญ 1 ปีส.0358ผศ.สมศักดิ์  คำมามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   422  ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000somsak_rru@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0359นายธนวัฒน์  ภวังค์คะรัต19/56 ม.2   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
สามัญ 1 ปีส.0360นายสนอง  อมฤกษ์ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่   313 หมู่ 12    ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
สามัญ 1 ปีส.0361
สามัญ 1 ปีส.0363ผศ.สอนรินทร์  เรืองปรัชญากุลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์  
145 หมู่ 15    ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
สามัญ 1 ปีส.0364นายศักดิ์ชัย  บุญญสมภพ417/7  ม.6  ถนนมะลิวัลย์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง เลย 42130
สามัญ 1 ปีส.0365นายไมตรี  ปรีชาสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0366รศ.ดร.มงคล  กวางวโรภาสภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  
1 ม. 6    ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0368นายสุรศักดิ์  แผ้วชมพูโครงการส่งน้ำนครชุมฯ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0370นายสิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0371อ.สุวิน  สลีสองสมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย  
129  ม.6    ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย 57000
สามัญ 1 ปีส.0372นายวาทิน  ชินางกูรภิวัฒน์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร   50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปี   ส.0373Mr.Worachat  D.SatienBullazia Agrifluids Co.,Ltd.   31/25 Moo11    ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
สามัญ 1 ปีส.0374นายรุจ  มรกต217/65 หมู่ 4  หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ซอย50 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
สามัญ 1 ปีส.0375นายชวเลิศ  ตรีกรุณาสวัสดิ์สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรร กรมวิชาการเกษตร  
50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0376คุณริสา  เลิศวีระพัฒน์บริษัท  ค๊อกนิสไทย จำกัด  
71/1  ถนนพญาไท  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
สามัญ 1 ปีส.0377นายพิชัย  มณีโชติ99/220  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0379นายกมล  ทับทิมเกศ117 ซอยเพชรเกษม79 แยก15  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  กทม. 10160
สามัญ 1 ปีส.0380ดร.ญาณากร  สุทัศนมาลีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
63  ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
สามัญ 1 ปีส.0382นายประชา  บุญยวานิชกุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ นครนายก  
107 หมู่ 6  ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16   อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120
สามัญ 1 ปีส.0383นายอิสรา  เชาระกำฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  
1 ม. 6    ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0384นายสนอง  อมฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่  
235 หมู่ 3    ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
สามัญ 1 ปีส.0385ดร.บุญธง  วสุริย์ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   85 ม.3  ถนนนครปฐม   อำเภอเมือง นครปฐม 73000
สามัญ 1 ปีส.0386นายสมศักดิ์  พินิจด่านกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
234  ถนนเลย-เชียงคาน  ตำบลเมือง อำเภอเมือง เลย 42000
สามัญ 1 ปีส.0387นายอนุชิต  ฉ่ำสิงห์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  
50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0388ผศ.เสรี  รัตนภรณ์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
3 ม.2  ถนนฉลองกรุง  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญ 1 ปีส.0389อ.ยงยุทธ์  เสียงดังสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
744  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
yongyuth@rmuti.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0390อ.ละมูล  วิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0391อ.ศิริลักษณ์  แสนสมบูรณ์สุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150fengslp@ku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0392อ.จิตติมณฑน์  วงศ์ษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6    ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230jittimon_w@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0394นายชีรวรรธก์  มั่นกิจกลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900cherawat.m@doae.go.th
สามัญ 1 ปีส.0395นางสาวฐิติกานต์  กลัมพสุตกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900Titikan_k@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0396นายประเสริฐ  วิเศษสุวรรณกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900PV@DOAE.CO.TH
สามัญ 1 ปีส.0397นายอนุรักษ์  เรือนหล้ากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900Kakimun@chaiyo.com
สามัญ 1 ปีส.0398นางสาวนฤมล  ลดาวัลย์ ณ อยุธยากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900poooga@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0399นายนเรสน์  รังสิมันตศิริกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0400นายบุญส่ง  หนองนากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900bnongna@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0401นายพีระ  ช้างเยาว์กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0402นายรัญทศ  ย้ายตั้งศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก     ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65130
สามัญ 1 ปีส.0403นายธวัชชัย  พงษ์แตงศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี   ม.4    ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130aepd 05@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0404นายสุขสันต์  วิมลเศรษฐศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี   ม.4    ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0405นายชาญชัย  เอี่ยมประไพศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี   ม.4    ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0406นางสาวง่ายงาม  ประจวบวันภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน   1 ม. 6    ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140wiwpjw@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0407นายพุทธธินันท์  จารุวัฒน์ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี   27 ม.1    ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 22110Putjav2001e@ yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0408นางสาวฐิตินันท์  ป้องนามภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญ 1 ปีส.0409นางสาววารี  ศรีสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000wa_en_ae@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0410นายชัยยันต์  จันทร์ศิริภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000chaich@kku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0411นายมนตรี  ทาสันเทียะภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   340  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000montree@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0412นางสาวนฤมล  ภูมิคอนสาร171/85 ซอยธารทิพย์   อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000newza336415@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0413นางสาวสุรินตรา  แก้วละมุงมหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000lukjummak@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0414นางสาวทิวาพร  เวียงวิเศษภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000aoo_rn@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0415นางสาวขนิษฐา  ชัยบรรดิษฐ์สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   123 หมู่ 16  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000k.chaibun@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0416นายดิฐพันธ์  ฮู่ระกิจบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด   2  ถนนพหลโยธิน  แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130dithapang.nh@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0417นายวิบูลย์  ช่างเรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   239  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
สามัญ 1 ปีส.0418นายทวีชัย  นิมาแสงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   239  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200Taweechai@eng.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0419นายวีระ  เฟื่องฟ้าวิทยากุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   239  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200phaphuang@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0420นายไชยันต์  สิธิกุลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   111  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญ 1 ปีส.0421นายสันติ  นารถอุดมกลุ่มงานวิศวกรรมแปรรูปและโลจิสติกส์ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900amFire111@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0422นายก้องยศ  ใบแย้มบริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   259/83  ถนนสุขุมวิท71  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110kongyot@Kpt-group.com
สามัญ 1 ปีส.0423นายประสิทธิ์  โพธิ์ยี่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท       ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ชัยนาท 17000
สามัญ 1 ปีส.0424นายเขมชาติ  ปัญจมทุมศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี   1150/12  ถนนคันคลองชลประทาน  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
สามัญ 1 ปีส.0425นายสุชาติ  กลิ่นทองหลางศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 3  จังหวัดร้อยเอ็ด     ถนนแจ้งสนิท   อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170sk-245@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0426นายวินัย  ไชยเทพบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด   2  ถนนพหลโยธิน  แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130winaic.nh@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0427นายพฤทธิ์  เนตรสว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   128  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300n_prud@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0428นายธนันชัย  ยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน   1 ม. 6    ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140tncyung2001@windowslive
สามัญ 1 ปีส.0429นางสาวกัญญา  โกสุมร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   744  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000kk_changnoi@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0430นายสุรสิทธิ์  บุญรักชาติกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร   2143/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0431นายกษม  สกุลทับบริษัท พรรณธิอร จำกัด   159 สาธรใต้    แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120kasom@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0432นายจิรภัทร  กิตติโยภาสbuddydeanz@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0433นายปัญญา  แดงวิไลลักษณ์สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์kdpanya@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0434น.ส.อัมพร หทัยสุทธิ86/16 ม.สราญสิริ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรีtuk.aumpornh@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0435นายเบญญพนต์  เลื่อนสุขสันต์17/252 ซ.ประชาชื่น 14 แยก 14 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210081 804 4422benypt7055@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0436พ.จ.อ.ทะนง  จันดีธกส.นครปฐม 413 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000comkids2011@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0437นายมงคลรัตน์  อุดมศิลป์วัฒนะ100 ม.3 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160090 021 2056bussqt@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0438นายวิรัช  บุนนาค88 ม.6 ซ.บุนนาค ถ.เลียบคลองเทพกาญจนา บางน้ำจืด สมุทรสาคร
สามัญ 1 ปีส.0439นายประวิทย์  อินชูพงษ์399/71 ซ.เทพไพเราะห์ ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม.10210081 311 9813pravit54@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0440นายดุลภาค  เพ่งพันธ์พัฒน์2/50 ซ.แจ้งวัฒนะ14 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210081 835 5599dullapak@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0441นายบุญเลิศ  สังข์บัวศรี11/1 ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ดอนเมือง ดอนเมือง กทม.10210089 104 9988bunlert_ss@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0442นายสุระเทพ  สุระสัจจะไร่เพื่อนคุณ 229 ม.14  บ้านถนนขาด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์089 924 9927suratep_tik@live.com
สามัญ 1 ปีส.0443นายฤทธี  รักษา305/125 ชองเซริเซ่ อาคารอี ซ.ประดับสุข ต.บ้านใหม่ ปากเกล็ด นนทบุรี089 499 7373litthee@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0444นายพิสิษฐ์  สายเพ็ชร์55/859 ซ.31/1 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี12000 087 323 3809
สามัญ 1 ปีส.0445นายวิสันต์  แก้วมณี72  ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี72120085 429 6645wisan70@hotmail.com

*ปรับปรุงล่าสุด 16 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดแจ้งกลับมายัง center@tsae.asia