ตรวจสอบรายชื่อได้โดยการใช้ตัวกรองสืบค้น

ประเภทสมาชิกรหัสสมาชิกชื่อ-นามสกุลที่ติดต่อTelephoneEmail
กิตติมศักดิ์ก.001ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพบริษัท เอแอนด์อาร์ คอนซัลแตน จำกัด 71/5 ถนนเศรษฐศิริ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
กิตติมศักดิ์ก.002นายเสริมพล เบื้องสูงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 101 ม.2 ซอยสวัสดิการ 6 ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิตติมศักดิ์ก.004นายปราโมทย์ ไม้กลัดสำนักเลขาวุฒิสภา ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200
กิตติมศักดิ์ก.006นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่านฝ่ายค้นคว้าวิจัย บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด 999 แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
กิตติมศักดิ์ก.007นายกนก ประจวบเหมาะ22/8 ม.13 ซอย 53 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
กิตติมศักดิ์ก.008Prof.Gagendra SinghAsian Institute of Technology P.O.Box4 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
นิติบุคคลน.0015นายณรงค์ชัย วรพนิตบริษัท วรพนิต จำกัด 8 ม.11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
นิติบุคคลน.0016คุณนภาพร ศรีบุญเรืองบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด 109 ม.9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
นิติบุคคลน.0017นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 101/23-24 ม.20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120jirawan_k@siamKubota.co.th
นิติบุคคลน.0018นายกรชนินทร์ โอภาสเสถียรบริษัท เค แอนด์ โอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 59/166 ม.วิสุทธาวิลล์ ซอย17 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
นิติบุคคลน.0019นางจิราวรรณ กาญจนสุดาบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 101/23-24 ม.20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
นิติบุคคลน.0020นายสันติภาพ ศรีสุขขจรห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ 359 ม.1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
นิติบุคคลน.0021Mr.Johnson Lin KULIN FORMOSA CO.,LTD 233 ถนนมิตรภาพ กม.426 อำเภอท่าพระ ขอนแก่น 40260kulinfomosa@yahoo.co.th
นิติบุคคลน.0022นายนเรศว์ร ชิ้นอินมนูบริษัท เกรท อะโกร จำกัด 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120nared_chin@yahoo.com
ภาคีภ.0001นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140nivkka_5@hotmail.com
ภาคีภ.0002นายนัยวัฒน์ สุขทั่งภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000naiyawat5@hotmail.com
ภาคีภ.0003นายกิตติ พัตภักดิ์36 ม.5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 44120Kitti.Ph@hotmail.com
ภาคีภ.0004นางสาวสุรารักษ์ นุชถาวร6/1 ม.8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110te_ne_me_ruk@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0075นายฉัตรชัย มานะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
สามัญ 1 ปีส.0348นายกมลชัย ทัมธง82/102 ม.4 ม.มิตรประชาเพลส ถนน345 ตำบลละหาญ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
สามัญ 1 ปีส.0349นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง เลย 42000kemoo7@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0350นายสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง ตาก 63000
สามัญ 1 ปีส.0352นายธีรพงศ์ ผลโพธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญ 1 ปีส.0353นายยุทธการ จันทร์ศรีวงศ์ฝ่ายจัดหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กทม. 10800
สามัญ 1 ปีส.0354อ.ณัฐพงศ์ รัตนเดชภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 17/1 หมู่6 ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160Krnuttap@kmitl.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0355นายไพศาล มานิตย์โชติพิสิฐโรงงานกลกิจบ้านโป่ง 37/68 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0356นายเอกอุ ธรรมกรบัญญัติภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20131
สามัญ 1 ปีส.0357นายสราวุธ เหล่าพงศ์สวัสดิ์389/159 ซอยเพชรเกษม 62/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
สามัญ 1 ปีส.0358ผศ.สมศักดิ์ คำมามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000somsak_rru@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0359นายธนวัฒน์ ภวังค์คะรัต19/56 ม.2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
สามัญ 1 ปีส.0360นายสนอง อมฤกษ์ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
สามัญ 1 ปีส.0361
สามัญตลอดชีพสช.0223อ.ประกิต ทิมขำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000pt-prakittimkham@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0363ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
สามัญ 1 ปีส.0364นายศักดิ์ชัย บุญญสมภพ417/7 ม.6 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง เลย 42130
สามัญ 1 ปีส.0365นายไมตรี ปรีชาสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0366รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาสภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0368นายสุรศักดิ์ แผ้วชมพูโครงการส่งน้ำนครชุมฯ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0370นายสิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0371อ.สุวิน สลีสองสมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย 129 ม.6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย 57000
สามัญ 1 ปีส.0372นายวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0373Mr.Worachat D.Satien Bullazia Agrifluids Co.,Ltd. 31/25 Moo11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
สามัญ 1 ปีส.0374นายรุจ มรกต217/65 หมู่ 4 หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ซอย50 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
สามัญ 1 ปีส.0375นายชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรร กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0376คุณริสา เลิศวีระพัฒน์บริษัท ค๊อกนิสไทย จำกัด 71/1 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
สามัญ 1 ปีส.0377นายพิชัย มณีโชติ99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0379นายกมล ทับทิมเกศ117 ซอยเพชรเกษม79 แยก15 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
สามัญ 1 ปีส.0380ดร.ญาณากร สุทัศนมาลีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
สามัญ 1 ปีส.0382นายประชา บุญยวานิชกุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ นครนายก 107 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120
สามัญ 1 ปีส.0383นายอิสรา เชาระกำฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0384นายสนอง อมฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 235 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
สามัญ 1 ปีส.0385ดร.บุญธง วสุริย์ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 85 ม.3 ถนนนครปฐม อำเภอเมือง นครปฐม 73000
สามัญ 1 ปีส.0386นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง เลย 42000
สามัญ 1 ปีส.0387นายอนุชิต ฉ่ำสิงห์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0388ผศ.เสรี รัตนภรณ์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญ 1 ปีส.0389อ.ยงยุทธ์ เสียงดังสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000yongyuth@rmuti.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0390อ.ละมูล วิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0391อ.ศิริลักษณ์ แสนสมบูรณ์สุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150fengslp@ku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0392อ.จิตติมณฑน์ วงศ์ษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230jittimon_w@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0394นายชีรวรรธก์ มั่นกิจกลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900cherawat.m@doae.go.th
สามัญ 1 ปีส.0395นางสาวฐิติกานต์ กลัมพสุตกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900Titikan_k@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0396นายประเสริฐ วิเศษสุวรรณกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900PV@DOAE.CO.TH
สามัญ 1 ปีส.0397นายอนุรักษ์ เรือนหล้ากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900Kakimun@chaiyo.com
สามัญ 1 ปีส.0398นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900poooga@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0399นายนเรสน์ รังสิมันตศิริกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0400นายบุญส่ง หนองนากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900bnongna@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0401นายพีระ ช้างเยาว์กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0402นายรัญทศ ย้ายตั้งศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65130
สามัญ 1 ปีส.0403นายธวัชชัย พงษ์แตงศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม.4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130aepd 05@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0404นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม.4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0405นายชาญชัย เอี่ยมประไพศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม.4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0406นางสาวง่ายงาม ประจวบวันภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140wiwpjw@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0407นายพุทธธินันท์ จารุวัฒน์ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 ม.1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 22110Putjav2001e@ yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0408นางสาวฐิตินันท์ ป้องนามภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญ 1 ปีส.0409นางสาววารี ศรีสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000wa_en_ae@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0410นายชัยยันต์ จันทร์ศิริภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000chaich@kku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0411นายมนตรี ทาสันเทียะภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000montree@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0412นางสาวนฤมล ภูมิคอนสาร171/85 ซอยธารทิพย์ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000newza336415@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0413นางสาวสุรินตรา แก้วละมุงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000lukjummak@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0414นางสาวทิวาพร เวียงวิเศษภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000aoo_rn@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0415นางสาวขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ์สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000k.chaibun@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0416นายดิฐพันธ์ ฮู่ระกิจบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130dithapang.nh@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0417นายวิบูลย์ ช่างเรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
สามัญ 1 ปีส.0418นายทวีชัย นิมาแสงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200Taweechai@eng.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0419นายวีระ เฟื่องฟ้าวิทยากุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200phaphuang@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0420นายไชยันต์ สิธิกุลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญ 1 ปีส.0421นายสันติ นารถอุดมกลุ่มงานวิศวกรรมแปรรูปและโลจิสติกส์ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900amFire111@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0422นายก้องยศ ใบแย้มบริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 259/83 ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110kongyot@Kpt-group.com
สามัญ 1 ปีส.0423นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ชัยนาท 17000
สามัญ 1 ปีส.0424นายเขมชาติ ปัญจมทุมศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี 1150/12 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
สามัญ 1 ปีส.0425นายสุชาติ กลิ่นทองหลางศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170sk-245@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0426นายวินัย ไชยเทพบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130winaic.nh@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0427นายพฤทธิ์ เนตรสว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300n_prud@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0428นายธนันชัย ยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140tncyung2001@windowslive
สามัญ 1 ปีส.0429นางสาวกัญญา โกสุมร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000kk_changnoi@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0430นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญ 1 ปีส.0431นายกษม สกุลทับบริษัท พรรณธิอร จำกัด 159 สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120kasom@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0001รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000winchi@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0002คุณสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0003ดร.อนุสร เวชสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 320 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0004อ.ชาญชัย โรจนสโรชภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000crojana@sut.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0005รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121tpinai@engr.tu.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0006ผอ.จักร จักกะพาก33 ซอยพหลโยธิน 44 เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0007คุณนเรศร์ ชิ้นอินมนูบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด 36 ซอยเย็นจิต ถนนจันทน์ เขตยานนาวา กทม. 10120
สามัญตลอดชีพสช.0008คุณอัคคพล เสนาณรงค์สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900akkapol@ksc.th.com
สามัญตลอดชีพสช.0009คุณสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900suphasits@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0010คุณจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0011คุณชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 235 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100paosantadpanich@yahoo.co.th
สามัญตลอดชีพสช.0012คุณภัทรชัย วิชัยยะภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญตลอดชีพสช.0013รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520kpanman@kmitl.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0014คุณสุวิทย์ เทิดเทพพิทักษ์บริษัท จักรเพชรแมชีนเนอรี่อีสาน จำกัด 290/89 ซอยสุขาภิบาล 3 เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
สามัญตลอดชีพสช.0015คุณกมล สุรังค์สุริยกุลบริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด 119 หมู่ 21 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
สามัญตลอดชีพสช.0016คุณชัชวาล นารายพิทักษ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัคคีโลหะกิจ 166 หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
สามัญตลอดชีพสช.0017คุณประวิทย์ ดุ๊กบริษัท ธารทิพย์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 182 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
สามัญตลอดชีพสช.0018คุณกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงร้านอนุสรณ์การช่าง 11 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง ลพบุรี 15120
สามัญตลอดชีพสช.0019คุณวิทยา ตั้งก่อสกุลสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0020คุณเชิดศักดิ์ ศิริหล้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0021คุณไกรฤกษ์ ชัยชนะวงศาโรจน์บริษัท เฟรชโก้อินเตอร์เทรด จำกัด 99/103 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
สามัญตลอดชีพสช.0022คุณวิชาญ ทรัพย์ร่มเย็นบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
สามัญตลอดชีพสช.0023รศ.สาทิป รัตนภาสกรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญตลอดชีพสช.0024นางดาเรศร์ กิตติโยภาสกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900dares@tsae.asia
สามัญตลอดชีพสช.0025คุณวินัย ช่างทองคลองสี่บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย อยุธยา 13170
สามัญตลอดชีพสช.0026คุณเฉลิมศักดิ์ บำรุงไทยบริษัท เอสคอน สยามเอเชีย จำกัด 200/12 หมู่ 8 ตำบลบากม่วง อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
สามัญตลอดชีพสช.0027ผศ.ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
สามัญตลอดชีพสช.0028Prof.Dr. Vilas Salokhe School of Environment, Resources and Development. P.O.Box4, ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญตลอดชีพสช.0029คุณไพศาล พันพึ่งโครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง พิจิตร 66000
สามัญตลอดชีพสช.0030คุณชนะธัช หยกอุบลบริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
สามัญตลอดชีพสช.0031รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาค คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0032นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0033คุณสาทิส เวณุจันทร์กลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0034รศ.ดร.อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุลภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengant@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0035ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330fmesps@eng.chula.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0036ผศ.สานิตย์ บุญชูภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 181 หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี 94000
สามัญตลอดชีพสช.0037คุณอรัญ อนุพรรณสว่างบริษัท รวมสินไทย จำกัด อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
สามัญตลอดชีพสช.0038คุณขนิษฐ์ หว่านณรงค์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0039รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengptu@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0040อ.ชุติ ม่วงประเสริฐภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140agrctm@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0041คุณวินัย อักษรพันธ์ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี กองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0042ดร.รัตนา สอนขำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
สามัญตลอดชีพสช.0043ผศ.ดร.เสรี วงส์พิเชษฐภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000serwon@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0044รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
สามัญตลอดชีพสช.0045คุณบุณยฤทธิ์ สุรารักษ์ลิขิต96 หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
สามัญตลอดชีพสช.0046คุณเวียง อากรชีกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร(คลองหลวง) หมู่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญตลอดชีพสช.0047คุณวิบูลย์ เทเพนทร์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร(คลองหลวง) หมู่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120v_thepent@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0048นายนิทัศน์ ตั้งพินิจกุลกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร(คลองหลวง) หมู่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120nitattang@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0049ดร.ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร(คลองหลวง) หมู่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120chusak_c@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0050คุณพิมล วุฒิสินธ์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร(คลองหลวง) หมู่13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญตลอดชีพสช.0051รศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชังภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
สามัญตลอดชีพสช.0052คุณเสกสรร สีหวงษ์สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญตลอดชีพสช.0053ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengslp@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0054คุณชัยฤกษ์ ปัญจมาสกุลบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
สามัญตลอดชีพสช.0055คุณยิ่งยอด ยิ่งยืนยงบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
สามัญตลอดชีพสช.0056ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520KCPRASAN@Kmitl.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0057นายไชยยงค์ หาราชสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140rdicyh@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0058ผศ.เสมอขวัญ ตันติกุลภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290samerkhwan.ttk@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0059ผศ.ปัณณธร ภัทรสถาพรกุลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สามัญตลอดชีพสช.0060ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาสภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 33 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000
สามัญตลอดชีพสช.0061รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengyot.o@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0062ผศ.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยาสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม.17 ถนนพหลโยธิน(ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000
สามัญตลอดชีพสช.0063ผศ.ใจทิพย์ วานิชชังภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
สามัญตลอดชีพสช.0064คุณพิรัญชนา ภาณุสัณห์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
สามัญตลอดชีพสช.0065คุณพัฒนา พึ่งพันธุ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0066ผศ.สมนึก ชูศิลป์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0067คุณนิตยา เร่งพุฒิพงษ์บริษัท ฝ้ายอาคเนค์ จำกัด 63 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง เลย 42000
สามัญตลอดชีพสช.0068นายกานต์ ฤทธิ์ขจร31 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70120
สามัญตลอดชีพสช.0069นายขุนพล สัขร์อารัยกุล85/1 หมู่3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
สามัญตลอดชีพสช.0070นายภูธร แป้นเกิด67/379 ม.5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
สามัญตลอดชีพสช.0071นายสถาพร ทองวิคภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สามัญตลอดชีพสช.0073นายสุรชัย อัศดามงคลบริษัท บิลเลี่ยน กิฟส์ ออฟ เนเซอร์ จำกัด 142 ม.6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13180
สามัญตลอดชีพสช.0075ผศ.ประณต กุลประสูติ70/453 ม.กฤษดานคร 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญตลอดชีพสช.0076รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน76/2 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
สามัญตลอดชีพสช.0077นายสมศักดิ์ อังกูรวัฒนานุกุล176/16 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น 40160
สามัญตลอดชีพสช.0078รศ.กิตติพงษ์ วุฒิจำนงภาควิชาวัสดุศาสตร์-อุตสาหกรรมยาง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290vkittipong@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0079ผศ.ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290varithj@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0080รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตพรภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290bandit_h@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0081นายวัฒนชัย อยู่ในวงศ์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
สามัญตลอดชีพสช.0082ผศ.เสรีภาพ ศรีนุกูลภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0083นายไพรัช หุตราชภักดี168 ซ.รัชมงคลประสาธน์ 6 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
สามัญตลอดชีพสช.0084นายระวี ปิ่นประเสริฐ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
สามัญตลอดชีพสช.0085รศ.ดร.อภิชาต จิรัฐติยางกูรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญตลอดชีพสช.0086นายพิเชต โรจนวงศ์คณะช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถนนน้างศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000
สามัญตลอดชีพสช.0087วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหนตราห้องสมุดวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 ม.3 ถนนสายเอเชีย-นครสรรค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
สามัญตลอดชีพสช.0088นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณปาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000kiatsuda_tong@hatmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0089อ.จันทนา สันทัดพร้อมภาควิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0091นายบุรินทร์ ภูระหงส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 1 ม.5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
สามัญตลอดชีพสช.0092นายเกษม สองสีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 117 หมู่ 7 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
สามัญตลอดชีพสช.0093ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญตลอดชีพสช.0094นายกมล อยู่ทอง627 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0095นายวันชัย คุปวานิชพงษ์ฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0096นายวิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง878 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30310viratrmuti@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0097นายไกรสร สามเสน219 ม.1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 41110
สามัญตลอดชีพสช.0098นายดำรงศักดิ์ จันทร์ลอย23 ม.2 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
สามัญตลอดชีพสช.0099ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญตลอดชีพสช.0100นายจรัญ มงคลวัยสถาบันวิจัยและพัฒนา สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน สกลนคร 47160mjaran@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0101รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengtyn@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0102นายปัญญา เจริญยุทธกองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0103ว่าที่ ร.อ.ศรายุทธ ทัพยจารุโภคาบริษัท เอ็ม.ซี.ซัพพลายส์ จำกัด 46/78 ม.12 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
สามัญตลอดชีพสช.0104นายวินัย กล้าจริงภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญตลอดชีพสช.0105นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0106รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110mp_1954@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0107นางสาวมณีวัลย์ เอมะอมร113/2 ม.6 แขวงหนองสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
สามัญตลอดชีพสช.0108ผศ.ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม.17 ถนนพหลโยธิน(ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000rrka1965@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0109นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธารกลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0110นายจตุรงค์ ลังกาพินธุ์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110leaw44@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0111นางสาวรัตนา สุรินทร์52 ม.1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150
สามัญตลอดชีพสช.0112นางสาวสุนัน ปานสาครฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000sunapan@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0113ผศ.ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กทม. 10160
สามัญตลอดชีพสช.0114ดร.เทวรัตน์ ทิพยวิมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0115ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengsrsp@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0116ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000arjharh@sut.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0117นายศุภวัฒน์ ปากเมยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถนนน้างศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000SUPAWAT_888@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0118นางมัทนี สงวนเสริมศรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
สามัญตลอดชีพสช.0119นายกริชเพ็ชร์ กลัดเนียม188/95 ม.8 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
สามัญตลอดชีพสช.0120ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140somchart.sop@kmutt.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0121นายสุชาติ ขจรกล่ำห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีพร้อมเซอร์วิส 17/10 ม.4 ตำบลกกโก อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
สามัญตลอดชีพสช.0122นายพิพัฒน์ อมตฉายาโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0123นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000thava_th@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0124ผศ.วิทยา บุญคำโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0125รศ.ดร.สุนันทา กิ่งไพบูลย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000sununtha@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0126ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุงสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000panuwatphd1@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0127นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกรูภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
สามัญตลอดชีพสช.0128อ.ชูรัตน์ ธารารักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม.17 ถนนพหลโยธิน(ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000
สามัญตลอดชีพสช.0129รศ.วีระพงษ์ ครูส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สามัญตลอดชีพสช.0130นางสาววันวิสาข์ ศรีขำ99/132 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
สามัญตลอดชีพสช.0131นายสุทธิพร เนียมหอมสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญตลอดชีพสช.0132นายนิวัตร มูลปาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม.17 ถนนพหลโยธิน(ลำปาง-งาว) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000
สามัญตลอดชีพสช.0133ผศ.อนุตร จำลองกุลภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000ajumcongul@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0134นายไพศาล ศุภิรัตนกุล444/51 ม.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0135อ.ลือพงษ์ ลือนามคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520klluepon@Gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0136นายสุเมธ อมรพิมล122/124 ม.4 อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
สามัญตลอดชีพสช.0137นายกุศล ประกอบการภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
สามัญตลอดชีพสช.0139นายอนุพันธ์ ภาษาสุข83 ม.2 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ บุรีรัมย์ 31110
สามัญตลอดชีพสช.0140นายนาวี จิระชีวีงานวิจัยและออกแบบเกษตรชลประทาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0141นายระวิน สืบค้าภาควิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
สามัญตลอดชีพสช.0142นายกมลชัย ทับธง98/54 ซอยหลักสี่วิลล่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
สามัญตลอดชีพสช.0143นางสุกัญญา ทองโยธีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0144ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญตลอดชีพสช.0145นายธนภณ กิตติวิมลชัย94/9 ม.2 ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0146คุณธีรพงศ์ ผลโพธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญตลอดชีพสช.0147คุณคะนึงศักดิ์ เจียรนัยกุลกลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0148คุณสมชาย เรืองสว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240
สามัญตลอดชีพสช.0149คุณพยุงศักดิ์ จุลยุเสนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000payungs@sut.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0150นายถาวร อู่ทรัพย์แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 12 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000tawon_u@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0151ดร.สุเนตร สืบค้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290sunate@mju.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0152นายนฤเบศร์ หนูใสเพ็ชรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
สามัญตลอดชีพสช.0153นายสมชาย ชวนอุดมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000somchai.chuan@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0154นายณรงค์ ปัญญากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0155นายดนุวัศ ทางดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230wtharngdee@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0156นางสาวศิระษา เจ็งสุขสวัสดิ์ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอุตสา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230sirasa j@yahoo.com
สามัญตลอดชีพสช.0157นายกฤษฏากร พุดดาจันทร์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230
สามัญตลอดชีพสช.0158ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธินภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000lsrytw@sut.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0159นายคธา วาทกิจภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0160นายพรรษา ลิบลับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
สามัญตลอดชีพสช.0161นางสาวชมพูนุช กุลเกตุวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 17/1 หมู่6 ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160kkchumpo@kmitl.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0162คุณสุตาภัทร แคว้นเทเม็งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
สามัญตลอดชีพสช.0163นายเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0164นายจักรมาส เลาหวณิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150juckamas.l@msu.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0165คุณเกรียงไกร รายณะสุข140 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30220
สามัญตลอดชีพสช.0166นายนเรนทร บุญส่ง22/18 ม.3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี 16130
สามัญตลอดชีพสช.0167ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เขียวไกรคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม 167/8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควา อำเภอเมือง นครพนม 48000
สามัญตลอดชีพสช.0168นายสราวุฒิ ปานทนงานปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900dew-dew99@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0169นายวิชัย โอภานุกุลกลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900wichaio@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0170คุณวุฒิพล จันทร์สระคูงานวิจัยและออกแบบเกษตรชลประทาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 320 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000wuttiphol_ch@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0171นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0172ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
สามัญตลอดชีพสช.0173นายกระวี ตรีอำนรรค83 หมู่ 7 ตำบลมาบแค อำเภอเมือง นครปฐม 73000
สามัญตลอดชีพสช.0174รศ.จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180KBJIRAPO@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0175นางสาววันเพ็ญ สูนประโคนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0176นายณรงค์ ลอยนอกภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0177นายกิตติพงษ์ ลาลุนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000kittila@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0178นายพิศาล หมื่นแก้วภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0179นายนิรัติศักดิ์ คงทนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0180นายพีรณัฐ อันสุรีย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญตลอดชีพสช.0181ผศ.ดร.สมโภชน์ สุคาจันทร์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000somsuda@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0182อ.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000Supako@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0183อ.กวีพงษ์ หงษ์ทองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000k_hongtong@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0184นายจักรพันธ์ เงาทองคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230
สามัญตลอดชีพสช.0185นายปราโมทย์ คล้ายเนตรบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130p.klainetr@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0187นายจีรศักดิ์ คืนคง254/4 ซ.วงค์สว่าง 11 วงค์สว่าง บางซื่อ กทม.10800Jeerasak@angle-thai.com
สามัญตลอดชีพสช.0188นายอนุรัตน์ นะสุวรรณโนบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130Anuratn@anglo.thai.com
สามัญตลอดชีพสช.0189นายไพรัตน์ สังข์เขตบริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด 139/1 ม.10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110Pairat1984@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0190นายอานันท์ เทียมครูบริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด 139/1 ม.10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110kk_ananeg@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0192นายวัชรพล ชยประเสริฐฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140wchayapr@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0193นางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengkkb@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0194นางสาวสวนิต อิชยาวณิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140sawanit_aichayawanich@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0195นายวันรัฐ อับดุลลากาซิมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengwra@ku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0196นายสัญลักษณ์ กิ่งทองคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180KBJIANPO@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0197นางสาวศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์63/271 อาคารประเสริฐสุขเพลส ซอยวิภาวดี 16 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900iuyss@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0198นายธีระวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ2/129 หมู่ 9 ซอย 20 ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กทม. 10230FIMSAI 1951 @gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0199นายนภดล เหล่าดำรงกุลบริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 117/5 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000Suptawee@loxinfo.co.th
สามัญตลอดชีพสช.0200นายอานนท์ สายคำฟูสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ลาดยาว จตุจักร กทม.10900arnon.scf@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0432นายจิรภัทร กิตติโยภาสbuddydeanz@hotmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0201ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000khwantri@kku.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0202นส.พักตร์วิภา สุทธิวารีศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 ม.1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 221101579541710@qq.com
สามัญตลอดชีพสช.0203ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุขภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังravipat.la@kmitl.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0204ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาsakamon.dev@kmutt.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0205นายพลเทพ เวงสูงเนิน744 มทร.สาน อ.เมือง นครราชสีมาponthep.ve@rmuti.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0206นส.จาริณี จงปลื้มปิติสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาnui.jarinee@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0207นายทยาวีร์ หนูบุญสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาthayawee@rmuti@ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0208Nobutaka Ito Mr.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ito@eng.cmu.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0433นายปัญญา แดงวิไลลักษณ์สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์kdpanya@hotmail.com
นิติบุคคลน.0023บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
229/3 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 99 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
02-420-5380-4
สามัญ 1 ปีส.0434น.ส.อัมพร หทัยสุทธิ86/16 ม.สราญสิริ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรีtuk.aumpornh@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0435นายเบญญพนต์ เลื่อนสุขสันต์17/252 ซ.ประชาชื่น 14 แยก 14 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210081 804 4422benypt7055@gmail.com
สามัญตลอดชีพสช.0209นายกิตติ ชุณหวงศ์อาคารวชิราณุสรณ์ ห้อง 803 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900081 923 7630kitti.chun@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0436พ.จ.อ.ทะนง จันดีธกส.นครปฐม 413 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000comkids2011@hotmail.com
นิติบุคคลน.0024บ.พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จก.11/84 ม.1กทม.105104 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี 1051002 918 2052 - 3plp806@truemail.co.th
สามัญ 1 ปีส.0437นายมงคลรัตน์ อุดมศิลป์วัฒนะ100 ม.3 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน มหาสารคาม 44160090 021 2056bussqt@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0438นายวิรัช บุนนาค88 ม.6 ซ.บุนนาค ถ.เลียบคลองเทพกาญจนา บางน้ำจืด สมุทรสาคร
สามัญ 1 ปีส.0439นายประวิทย์ อินชูพงษ์399/71 ซ.เทพไพเราะห์ ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม.10210081 311 9813pravit54@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0440นายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์2/50 ซ.แจ้งวัฒนะ14 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210081 835 5599dullapak@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0441นายบุญเลิศ สังข์บัวศรี11/1 ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-1 ดอนเมือง ดอนเมือง กทม.10210089 104 9988bunlert_ss@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0442นายสุระเทพ สุระสัจจะไร่เพื่อนคุณ 229 ม.14 บ้านถนนขาด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย บุรีรัมย์089 924 9927suratep_tik@live.com
สามัญ 1 ปีส.0443นายฤทธี รักษา305/125 ชองเซริเซ่ อาคารอี ซ.ประดับสุข ต.บ้านใหม่ ปากเกล็ด นนทบุรี089 499 7373litthee@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0444นายพิสิษฐ์ สายเพ็ชร์55/859 ซ.31/1 ต.บางคูวัด อ.เมือง ปทุมธานี12000087 3 233809
สามัญ 1 ปีส.0445นายวิสันต์ แก้วมณี72 ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี72120085 429 6645wisan70@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0446นางสาวจุฑาศินี พรพุทธศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม090 979 9478jutasinee@webmail.npru.ac.th
สามัญตลอดชีพสช.0210นายบุญธง วสุริย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

*ปรับปรุงล่าสุด 16 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดแจ้งกลับมายัง center@tsae.asia