ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาที่ซึ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมเกษตรนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่าง 27-28 กพ 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าดูรายละเอียด