Extend the abstract submission

ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรประจำปี 2560 ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560 Extend the abstract submission period to June 14, 2017

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

Cobden Lloyd Assessment Group ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในหัวข้อ “เทคนิคเฉพาะการจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล” ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Agricultural Engineering for the Digital Age

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ( Thai Society of Agricultural Engineering) ร่วมกับบริษัท Impact Exhibition Management จํากัด จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2560 (The 18th TSAE National Conference and The 10 th TSAE International Conference : TSAE 2017) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Agricultural Engineering for the Digital Age” ระหว่างวันที่…

ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง (3 ปี) สนใจดูรายละเอียดด้านล่าง

อบรมระดับกลาง รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 เม.ย.60

จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนรุ่นละ 35 คน ผู้สนใจลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ หากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมรุ่นนี้ และเมื่อลงทะเบียนครบจำนวนแล้วจะแจ้งวิธีการชำระค่าลงทะเบียนต่อไป (ผู้เข้าอบรมระดับกลางต้องผ่านการอบรมรุ่นเบื้องต้นแล้วเท่านั้น) หมายเหตุ ลำดับผู้จองการอบรมตั้งแต่ระดับ 36 เป็นต้นไป จะบันทึกไว้เป็นรายชื่อสำรองหากผู้จองในลำดับก่อนหน้าไม่ลงทะเบียนตามกำหหนดจะเรียกในลำดับต่อไปแทน หากหลังจากลงทะเบียนแล้วรายชื่อของท่านยังไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม F5 เพื่อประมวลการแสดงภาพใหม่อีกครั้ง

อบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” เพิ่มเติม

เปิดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” ระดับกลางเพิ่มเติม รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 23 เมย.60 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 กพ 60

อบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560”

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ รายละเอียดตามภาพ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครได้โดยสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ ทั้งนี้เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามกำหนดสมาคมฯจะแจ้งวิธีการโอนเงินลงทะเบียนต่อไป

วิศวกรรมเกษตรกับบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร

สำหรับต่างประเทศวิศวกรรมเกษตร ถือเป็นสาขาที่เป็น Advance Engineering เพราะในการออกแบบเครื่องจักรจะมีเงื่อนไข และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหลายอย่าง บทความนายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ใน “THAI PACKAGING NEWSLETTER” ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ที่มา  : วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 120 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559  

บทความวิชาการ TSAE 2016 Conference

เอกสารบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตร (TSAE 2016 Conference) สามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก    

ประกาศ

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่