เปิดรับสมัคร “Coupon Fast Track” ของโครงการคูปองนวัตกรรม สำหรับ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจ ดังนี้ 1. สาขาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ – การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตร ในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. สาขาธุรกิจเกษตรดิจิตัล – การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การใช้งานเซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการข้อมูลทางด้านการเกษตร 3. สาขาธุรกิจเครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ – การเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 4. สาขาธุรกิจการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง – การเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดการคลังเก็บผลผลิต การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์และการยืดอายุของผลผลิต 5. สาขาธุรกิจไบโอรีไฟเนอรี่ – การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้ จุลินทรีย์แบคทีเรีย ยีสต์ เอ็นไซม์ หรืออื่นๆ 6. สาขาธุรกิจการบริการทางธุรกิจเกษตร –…

TSAE 2018: Agricultural Engineering; Imagineering Novel Agriculture

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018)

การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร : การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์เก็บผลผลิตทางการเกษตร” ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ อาคารบริการนิสิต จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 ทีม จาก 15 สถาบัน ซึ่งทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้นายกสมาคมฯ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) จำนวน 2 ท่าน ร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกองทะเบียนและประมวลผล…

ขยายเวลารับบทความวิชาการ

สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทความวิชการฉบับเต็มออกเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

TSAE News

เมื่อ 17 มกราคม 2561 สมาคมเกษตรกรแห่งเยอรมันเข้าเยี่ยมพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิศวกรรมเกษตร ในการนี้ได้มีการหารือในการสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเกษตรสนับสนุนภาคการเกษตรของทั้งสองฝ่าย

ขยายเวลารับบทคัดย่อบทความวิชาการ

สมาคมฯ ขอประกาศเลื่อนเวลารับบทคัดย่อบทความวิชการออกเป็นวันที่ 20 มกราคมนี้

ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรประเทศมาเลเซีย

สมาคมวิศวกรรมเกษตรประเทศมาเลเซีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย รายละเอียด ที่นี่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8

เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 8” แก่บุคคลทั่วไป  รุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

อบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 7

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดจัดอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ปี 2560 รุ่นที่ 7” แก่บุคคลทั่วไป โดยวิทยากร ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ =เต็มแล้ว=

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูแบบฉบับเต็ม หรือคลิกเลือกดูตามรายการด้านล่าง