เอกสารบทความวิชาการงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2560

Download PDF File Here.

เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เกษตรปลอดภัย สานพลังความรู้ สู่เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช เพื่อบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก รวมทั้ง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดปัญหาสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชขาดแคลน

TSAE 2017 Conference Extension of Time

Announcement extends article submission period in TSAE 2017 Conference. See detail: http://www.tsae.asia/2017conf/ Abstract Sumission: http://www.tsae.asia/2017conf/submit-documents/

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 Thai Society of Agricultural Engineering Journal   Vol.23 No.1 January-June 2017

เปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม

สมาคมฯ จะเปิดการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มเติม ดังนี้ – ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 5 วันที่ 10-11 มิ.ย. 60 -เต็มแล้ว- รุ่นที่ 6 วันที่ 24-25 มิ.ย. 60 ผู้สนใจให้สำรองที่นั่งได้ที่ E-mail: center@tsae.asia หรือติดต่อคุณชัญญานุช หมายเลข 08 1687 6028 เพื่อสมาคมฯ จะได้แจ้งช่องทางชำระค่าอบรมต่อไป

Extend the abstract submission

ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรประจำปี 2560 ออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2560 Extend the abstract submission period to June 14, 2017

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

Cobden Lloyd Assessment Group ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในหัวข้อ “เทคนิคเฉพาะการจัดการเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล” ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Agricultural Engineering for the Digital Age

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ( Thai Society of Agricultural Engineering) ร่วมกับบริษัท Impact Exhibition Management จํากัด จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจําปี 2560 (The 18th TSAE National Conference and The 10 th TSAE International Conference : TSAE 2017) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Agricultural Engineering for the Digital Age” ระหว่างวันที่…

ข่าวรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง (3 ปี) สนใจดูรายละเอียดด้านล่าง

อบรมระดับกลาง รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 เม.ย.60

จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียนรุ่นละ 35 คน ผู้สนใจลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ หากมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมรุ่นนี้ และเมื่อลงทะเบียนครบจำนวนแล้วจะแจ้งวิธีการชำระค่าลงทะเบียนต่อไป (ผู้เข้าอบรมระดับกลางต้องผ่านการอบรมรุ่นเบื้องต้นแล้วเท่านั้น) หมายเหตุ ลำดับผู้จองการอบรมตั้งแต่ระดับ 36 เป็นต้นไป จะบันทึกไว้เป็นรายชื่อสำรองหากผู้จองในลำดับก่อนหน้าไม่ลงทะเบียนตามกำหหนดจะเรียกในลำดับต่อไปแทน หากหลังจากลงทะเบียนแล้วรายชื่อของท่านยังไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม F5 เพื่อประมวลการแสดงภาพใหม่อีกครั้ง