ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 (The 19th TSAE National Conference and The 11th TSAE International Conference : TSAE 2018) ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมเกษตร เปิดแนวคิดวิศวกรรมสู่การเกษตรแนวใหม่ Agricultural Engineering: Imagineering Novel Agriculture” ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสายงานวิศวกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าหรือผลการศึกษาวิจัย ครอบคลุมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคแผ่นภาพ (Poster presentation) และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด รวมทั้งการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

TSAE02
          สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมี ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Assoc. Prof. Dr. Pomin Li จาก Department of Biomechatronics Engineering, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เป็นผู้บรรยายพิเศษ โดยการประชุมฯ มีผู้ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 108 บทความ และมีจำนวนผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ประมาณ 200 ท่าน
arrow2L3ภาพกิจกรรม: [Album1] [Album2] [Album3] [Album4] [Album5] [Album6] [Album7]