เมื่อ 17 มกราคม 2561 สมาคมเกษตรกรแห่งเยอรมันเข้าเยี่ยมพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิศวกรรมเกษตร ในการนี้ได้มีการหารือในการสนับสนุนทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเกษตรสนับสนุนภาคการเกษตรของทั้งสองฝ่าย