บทความจากงานประชุมวิชาการของสมาคมฯ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพูตรา ประเทศมาเลเซีย

ที่มา : http://www.tsae.asia/msae2018-conf/