ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร วันที่ 27-28 เม.ย.59 ดูได้ที่นี่

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
1 คณิศร์ บุญพิทักษ์
2 ปิยะ อักขระวิฑูย์
3 เบญจพร พนมยงค์
4 พลวัฒน์ วงษ์กิตติวัฒน์
5 บุญสันติ ตั้งอิสราวุฒิกุล
6 วัฒนา อนุวัฒน์นนทเขตต์
7 ศุภเสฏฐ์ เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
8 ธนิน ไผ่ไทย
9 กิตติธร หาญบวรกิจ
10 เรือเอก ธีรศักดิ์ ปัญญาภีรวัฒน์
11 พงษ์ศักดิ์ นิลเอก
12 วีรพันธ์ หลิวปลอด
13 พจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
14 มาโนช ชลศิริพงษ์
15 อมรชัย จารุสิน
16 วรชาติ กรีประกอบ
17 สมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
18 ปิยพงศ์ นิพัทธ์ศานต์
19 วิน บุญเนาว์
20 กุญชร ระวังภัย
21 พิพัฒพงษ์ เนียมพินิจสกุล
22 พิธี กุศลกรรมบถ
23 สุชาติ เบ็ญจพรกุลพงศ์
24 นิกร ภูแข
25 ชัยวัฒน์ แก้วกับทอง
26 สมพร สีกุดหล้า
27 ศุภกิตติ์ ถวัลยวิชชจิต
28 ชินวัตร เอี้ยวฉาย
29 เจสัน เพาเว็ลล์
30 นที มูลแก้ว