เปิดการอบรม “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตรรุ่นปี 2560 รุ่นที่ 8” สำหรับบุคคลทั่วไปรุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้

อบรมวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ห้องประชุม ณ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยคลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่

รายละเอียดการอบรม

 • ความลับของพืชน้ำและดิน
 • ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้
 • ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ
 • ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ
 • หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ
 • ชนิดของกรองและอัตราการกรอง
 • ท่อและท่อน้ำหล่อเย็น
 • วางระบบผู้ซื้อสินค้าหลักการคุณน้ำ
  ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง / อาหารกลางวัน)
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน ไปยังธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 บัญชีสมาคมชื่อวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
  สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยอาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

การแจ้งเตือนความจำนงชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย – tsaesocities

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรมหากมีผู้สมัครไม่เกิน 30 ท่าน (สมาคมฯ จะขอรับเงินค่าลงทะเบียนหากมีการยกเลิกการอบรม)