สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยกำหนดการอบรม “ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรปี 2560 รุ่นที่ 7”
โดยบุคคลทั่วไปโดยวิทยากร

= = เต็มแล้ว

รายละเอียดการอบรม

 • ความลับของพืชน้ำและดิน
 • ความต้องการน้ำของพืชและปริมาณน้ำที่ต้องให้
 • ระบบให้น้ำพืชและแรงดันที่ใช้ในระบบ
 • ความสัมพันธุ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดันของเครื่องสูบน้ำ
 • หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
 • อัตราการจ่ายน้ำและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ
 • ชนิดของกรองและอัตราการกรอง
 • ท่อและท่อน้ำหล่อเย็น
 • วางระบบผู้ซื้อสินค้าหลักการคุณน้ำ
  ค่าอบรม 1,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง / อาหารกลางวัน)
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน ไปยังธนาคารกสิกรไทยบัญชีเลขที่ 694-2-01262-2 บัญชีสมาคมชื่อวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
  สถานที่ฝึกอบรม ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยอาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล: center@tsae.asia

ขอให้สงวนสิทธิ์การยกเลิกการฝึกอบรมหากมีผู้สมัครไม่ถึง 30 ท่าน