วัตถุประสงค์

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (Thai Society of Agricultural Engineering) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19

อ่านต่อ

หัวข้อวิจัยเพื่อเสนอผลงาน

กลุ่มเนื้อหาบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย

  • วิศวกรรมเกษตร (agricultural engineering)
  • พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร (renewable energy, agricultural environment)
อ่านต่อ

Important Dates

LIST DATE
Full paper acceptance announcement Mar 10, 2018
Early birdregistration deadline Mar 20, 2018
Moreover

Check your abstract list here.

Subscribe for updates

Sponsors

Program

This conference run through all 2 days from 26 - 27 April 2018.
We also provide free lunch and coffee break in each day.
Day 1
26 Apr 2018
Day 2
27 Apr 2018

Registration

Registration

Opening Ceremony

Opening Ceremony
Asst. Pro. Dr. Siree Chaisaree
Asst. Pro. Dr. Watcharapol Chayaprasert

Take a photo

Take a photo together at the stage.

Special Presentation

Special Presentation I by Keynote Speaker 1 (นายปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) หัวข้อ นวัตกรรมหุ่นยนต์กับอนาคตระบบเกษตรอัจฉริยะ
Panya Laoanunthana

Special Presentation

Special Presentation II by Keynote Speaker 2 (Assoc. Prof. Dr. Pomin Li Head, Department of Biomechatronics Engineering, and Dean, Office of International Affairs) Topic “Smart Agricultural Development in Taiwan”
Pomin Li

Appreciation ceremony to keynote speakers

Appreciation ceremony to keynote speakers
12:00 - 13:00

Lunch

Session1

Pre and postharvest machinery/Electronics computer and smart farm for agriculture
Asst. Prof. Dr. Prasan Choomjaihan

Session 2

กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 1
Asst. Prof. Dr. Payungsak Junyusen

Session 3

กลุ่มเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 1
Asst. Prof. Dr. Sivalak Pathavirut
14:45 - 15:00

Coffee Break

Session 4

Food technology and engineering/Irrigation engineering and soil and water development
Dr. Vasu Udompetaikul

Session 5

กลุ่มวิศวกรรมชลประทาน ดินและน้ำ/กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหาร 1
Nonglak Lekrungroenggid

Session 6

กลุ่มโลจิสติกส์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1/กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 2
Dr. Ravipat Lapcharoensuk

Session 7

Renewable energy and agricultural environment I
Asst. Prof. Dr. Khwantri Saengprachatanarug

Session 8

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมอาหาร 2
Dr. Sirisak Chidkiattipo

Session 9

กลุ่มเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 2
Dr.Krawee Treeamnuk
10:30 - 10:45

Coffee Break

Session 10

Renewable energy and agricultural environment II
Dr. Wongphaka Wongrat

Session 11

กลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 3/กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการเกษตร 1
Asst.Prof.Dr. Tawarat Treeamnuk

Session 12

กลุ่มเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 3
Dr. Anuchit Chumsingh
12:30 - 13:30

Lunch

Session 13

Logistics and postharvest technology
Dr. Pawin Thanpattranon

Session 14

กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฟาร์มอัจฉริยะสำหรับการเกษตร 2
Asst. Pro. Dr. Danuvus Thangdee

Session 15

กลุ่มโลจิสติกส์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2/กลุ่มเครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 4
Asst. Pro. Dr. Viboon Changrue

Closing ceremony

มอบประกาศนียบัตรผลงานวิจัยดีเด่นและพิธีปิด (Best presentation award ceremony and closing ceremony)

Location

ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น)
062 981 2268tsae2018@tsae.asia

Tickets

National Conference / Regular attendee
4,000.00 THB

Coffee Break

Lunch(International Buffet)

Document Sheets

Book Now
International Conference / Student
6,000.00 THB

Coffee Break

Lunch (International Buffet)

Document Sheets

Book Now
National Conference / Student
3,000.00 THB

Coffee Break

Lunch(International Buffet)

Document Sheets

Book Now
International Conference / Regular attendee
6,500.00 THB

Coffee Break

Lunch (International Buffet)

Document Sheets

Book Now

TSAE 2018 Conference

Presentation Program click here.
Revised II - Apr. 09,2018