**ปิดรับสมัครแล้ว**

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับเบื้องต้น

โดยเนื้อหาการอบรมมีดังนี้

ความต้องการน้ำของพืช
– วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
– รู้ปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืชและเลือกใข้ระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพืช
– ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และของไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน

ระบบให้น้ำ
– แนะนำระบบให้น้ำต่างๆ แบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ สเปรย์ เจ็ท และน้ำหยด
– การเลือกระบบ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ
– กำหนดเวลาให้น้ำ รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรองที่ถูกต้อง

เครื่องสูบน้ำ
– แนะนำเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ
– แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน
– การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน
– เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง

ท่อที่ใช้ในการเกษตร
– คุณสมบัติ ขนาด และความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี
– อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซี ท่อพีอี
– การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำและแรงดัน
– แนวทางการวางท่อ การแบ่งแปลง ขนาดท่อเมน ท่อเมนย่อย และท่อย่อยในแปลง

กำหนดอบรม วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน คลิก ที่นี่ เพื่อดูแผนที่

อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (เอกสาร, อาหารว่าง 4 มื้อ/น้ำดื่ม, อาหารกลางวัน 2 มื้อ)
สงวนสิทธิ์ ผู้สนใจต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

สนใจเข้ารับการฝึกอบรมคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่ง =ยกเลิกลิ้งค์การสมัคร=

หมายเหตุ – ภายหลังการลงทะเบียนจอง โปรดชำระเงินลงทะเบียน 1,500 บาท โดยโอนเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 694-2-01262-2 เพื่อยืนยันการเข้ารับการอบรม และเมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งใบโอนมาให้สมาคมทราบด้วยเพื่อตรวจสอบยืนยันแล้วจึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์
– สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการฝึกอบรมหากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนไม่ถึง 30 ราย โดยจะแจ้งการเลื่อนให้ทราบล่วงหน้า 5 วันก่อนวันอบรม