ลำดับที่ชื่อสกุล
1ศ.ดร.สมชาติโสภณรณฤทธิ์
2ศ.ดร.อรรถพล นุ่มหอม
3Prif.Dr.Chin
Chen Hsieh
4Prif.Dr.Vilas M.
Salokhe
5รศ.ดร.ธวัชชัย
ทิวาวรรณวงศ์
6รศ.ดร.วินิต
ชินสุวรรณ
7นายวิกรม
วัชรคุปต์
8นายทรงศักดิ์
วงศ์ภูมิวัฒน์
9นายสุรเวทย์
กฤษณะเศรณี
10ดร.สุภาพ
เอื้อวงศ์กูล
11นายสมชัย
ไกรครุฑรี
12นายปราโมทย์
คล้ายเนตร
13นายสุวิทย์
เทิดเทพพิทักษ์
14นายชนะธัช
หยกอุบล