ลำดับที่ชื่อสกุล
1รศ.ดร.สมยศเชิญอักษร
2รศ.ดร.ปานมนัสศิริสมบูรณ์
3ดร.ชูศักดิ์ชวประดิษฐ์
4ผศ.ดร.สมโภชน์สุดาจันทร์
5รศ.ดร.สัมพันธ์ไชยเทพ
6นายไพศาลพันพึ่ง
7ดร.สมเกียรติเฮงนิรันดร์
8รศ.ดรรุ่งเรื่องกาลศิริศิลป์
9รศ.รังสินีโสธรวิทย์
10ผศ.ดร.สุเนตรสืบค้า
11นายจารุวัฒน์มงคลธนทรรศ
12นายวิบูลย์เทเพนทร์
13นายวีระชัยเชาว์ชาญกิจ
14ดร.สมชายชวนอุดม
15นายมณฑลแสงประไพทิพย์
16นายมรกตกลับดี
17นายสุรสิทธิ์บุญรักชาติ
18นส.วิไลวรรณสอนพูล
19รศ.ดร.ธัญญานิยมาภา
20ผศ.ภรตกุญชร ณ อยุธยา
21ผศ.ดร.อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุล
22ผศ.ดร.เสรีวงศ์พิเชษฐ์
23รศ.ดร.วิชัยศรีบุญลือ
24ผศ.ฉัตรชายศุภจารีรักษ์
25รศ.ผดุงศักดิ์วานิชชัง
26ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ปฐวีรัตน์
27ดร.ประเทืองอุษาบริสุทธิ์
28รศ.ใจทิพย์วานิชชัง
29ดร.ไมตรีแนวพนิช
30นายสุภาษิตเสงี่ยมพงศ์
31นายนรเชษฐ์ฉัตรมนตรี
32นายสมศักดิ์อังกูรวัฒนากูล
33นส.ระพีพรหมภู่
34นายนเรศวร์ชิ้นอินทร์มณู
35นายบุญส่งหนองนา
36นส.นฤมลลดาวัลย์ ณ อยุธยา
37รศ.ดร.ธัญญะเกียรติวัฒน์
38ดร.วสันต์จอมภักดี
39รศ.สาทิปรัตนภาสกร
40ดร.ชัยพลแก้วประกายแสงกูล
41ผศ.เธียรชัยสันดุษฏี
42รศ.กิตติพงษ์วุฒิจำนง
43รศ.จิราภรณ์เบญจประกายรัตน์
44ผศ.ดร.วันรัฐอับดุลลากาซิม
45รศ.มานพตันตรบัณฑิตย์
46นายชนะธัชหยกอุบล
47นายอัคคพลเสนาณรงค์
48ดร.อนุชิตฉ่ำสิงห์
49นายไมตรีปรีชา
50นส.พนิดาบุษปฤกษ์
51นายพัฒนศักดิ์ฮุ่นตระกูล
52นายขุนศรีทองย้อย
53นส.ศิระษาเจ็งสุขสวัสดิ์

*หัวหน้าภาควิชาและสาขาวิศวกรรมเกษตรของสถาบันการศึกษาทุกแห่งของประเทศ