ตรวจสอบรายชื่อได้โดยการใช้ตัวกรองสืบค้น

ประเภทสมาชิกรหัสสมาชิกชื่อ - นามสกุลที่ติดต่อEmailโทรศัพท์วันสิ้นสภาพสมาชิก
กิตติมศักดิ์ก.001ดร. อภิชาต อนุกูลอำไพบริษัท เอแอนด์อาร์ คอนซัลแตน จำกัด 71/5 ถนนเศรษฐศิริ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม . 10400ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ก.002นายเสริมพล เบื้องสูงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 101 ม .2 ซอยสวัสดิการ 6 ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม . 10230ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ก.004นายปราโมทย์ ไม้กลัดสำนักเลขาวุฒิสภา ถนนราชดำเนินนอก กทม . 10200ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ก.006นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่านฝ่ายค้นคว้าวิจัย บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด 999 แขวงสามเสน เขตดุสิต กทม . 10300ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ก.007นายกนก ประจวบเหมาะ22/8 ม .13 ซอย 53 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม . 10230ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ก.008Prof.Gagendra SinghAsian Institute of Technology P.O.Box 4 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ตลอดชีพ
นิติบุคคลน.0015นายณรงค์ชัย วรพนิตบริษัท วรพนิต จำกัด 8 ม .11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
นิติบุคคลน.0016คุณนภาพร ศรีบุญเรืองบริษัท ยันม่าร์ เอส . พี จำกัด 109 ม .9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520
นิติบุคคลน.0017นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 101/23-24 ม .20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120jirawan_k@siamKubota.co.th
นิติบุคคลน.0018นายกรชนินทร์ โอภาสเสถียรบริษัท เค แอนด์ โอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 59/166 ม . วิสุทธาวิลล์ ซอย 17 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กทม . 10230
นิติบุคคลน.0019นางจิราวรรณ กาญจนสุดาบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 101/23-24 ม .20 ซอยนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
นิติบุคคลน.0020นายสันติภาพ ศรีสุขขจรห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ 359 ม .1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
นิติบุคคลน.0021Mr.Johnson LinKULIN FORMOSA CO.,LTD 233 ถนนมิตรภาพ กม .426 อำเภอท่าพระ ขอนแก่น 40260kulinfomosa@yahoo.co.th
นิติบุคคลน.0022นายนเรศว์ร ชิ้นอินมนูบริษัท เกรท อะโกร จำกัด 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม . 10120nared_chin@yahoo.com
นิติบุคคลน.0023บริษัทโชคชัยจักรกลเกษตรจำกัด229/3 ม .4 ซอยเพชรเกษม 99 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นิติบุคคลน.0024บ.พงษ์ละออพัฒนา (ประเทศไทย) จก.11/84 ม.1กทม.105104 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แสนแสบ มีนบุรี 10510April 26, 2019
นิติบุคคลน.0025บริษัท เนเฟโค จำกัด 40 หมู่ 1 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120kevin@nefco.comธันวาคม 2564
นิติบุคคลน.0026บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด 188/1108 ซ.ร่มเกล้า 52/1 โครงการแอร์ลิงค์พาร์ค ชั้น 3 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กทม.10520nipon_t@ablesuccess.co.th02 121 9244ธันวาคม 2564
ภาคีภ.0001นางสาวนารถระพี นาคะวัจนะภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140nivkka_5@hotmail.com
ภาคีภ.0002นายนัยวัฒน์ สุขทั่งภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000naiyawat5@hotmail.com
ภาคีภ.0003นายกิตติ พัตภักดิ์36 ม .5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม 44120knbm_yudu@hotmail.com,Kitti.Ph@hotmail.com
ภาคีภ.0004นางสาวสุรารักษ์ นุชถาวร6/1 ม .8 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110te_ne_me_ruk@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0075นายฉัตรชัย มานะดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม .18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
สามัญ 1 ปีส.0348นายกมลชัย ทัมธง82/102 ม .4 ม . มิตรประชาเพลส ถนน 345 ตำบลละหาญ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
สามัญ 1 ปีส.0350นายสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง ตาก 63000
สามัญ 1 ปีส.0352นายธีรพงศ์ ผลโพธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520
สามัญ 1 ปีส.0353นายยุทธการ จันทร์ศรีวงศ์ฝ่ายจัดหา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กทม . 10800
สามัญ 1 ปีส.0354อ. ณัฐพงศ์ รัตนเดชภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160Krnuttap@kmitl.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0355นายไพศาล มานิตย์โชติพิสิฐโรงงานกลกิจบ้านโป่ง 37/68 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0356นายเอกอุ ธรรมกรบัญญัติภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง ชลบุรี 20131
สามัญ 1 ปีส.0357นายสราวุธ เหล่าพงศ์สวัสดิ์389/159 ซอยเพชรเกษม 62/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม . 10160
สามัญ 1 ปีส.0358ผศ. สมศักดิ์ คำมามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000somsak_rru@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0359นายธนวัฒน์ ภวังค์คะรัต19/56 ม .2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
สามัญ 1 ปีส.0363ผศ. สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000
สามัญ 1 ปีส.0364นายศักดิ์ชัย บุญญสมภพ417/7 ม .6 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง เลย 42130
สามัญ 1 ปีส.0365นายไมตรี ปรีชาสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0366รศ. ดร. มงคล กวางวโรภาสภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0368นายสุรศักดิ์ แผ้วชมพูโครงการส่งน้ำนครชุมฯ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
สามัญ 1 ปีส.0370นายสิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0371อ. สุวิน สลีสองสมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย 129 ม .6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย 57000
สามัญ 1 ปีส.0372นายวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0373Mr.Worachat D.SatienBullazia Agrifluids Co.,Ltd. 31/25 Moo11 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
สามัญ 1 ปีส.0374นายรุจ มรกต217/65 หมู่ 4 หมู่บ้านสุขสมบูรณ์ ซอย 50 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม . 10220
สามัญ 1 ปีส.0375นายชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรร กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0376คุณริสา เลิศวีระพัฒน์บริษัท ค๊อกนิสไทย จำกัด 71/1 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม . 10400
สามัญ 1 ปีส.0377นายพิชัย มณีโชติ99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0379นายกมล ทับทิมเกศ117 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 15 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม . 10160
สามัญ 1 ปีส.0380ดร. ญาณากร สุทัศนมาลีภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
สามัญ 1 ปีส.0382นายประชา บุญยวานิชกุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ นครนายก 107 หมู่ 6 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ นครนายก 26120
สามัญ 1 ปีส.0383นายอิสรา เชาระกำฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140
สามัญ 1 ปีส.0384นายสนอง อมฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 235 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
สามัญ 1 ปีส.0386นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง เลย 42000kemoo7@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0388ผศ. เสรี รัตนภรณ์หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520
สามัญ 1 ปีส.0389อ. ยงยุทธ์ เสียงดังสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000yongyuth@rmuti.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0390อ. ละมูล วิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150
สามัญ 1 ปีส.0391อ. ศิริลักษณ์ แสนสมบูรณ์สุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150fengslp@ku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0392อ. จิตติมณฑน์ วงศ์ษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม .6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230jittimon_w@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0394นายชีรวรรธก์ มั่นกิจกลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900cherawat.m@doae.go.th
สามัญ 1 ปีส.0396นายประเสริฐ วิเศษสุวรรณกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900PV@DOAE.CO.TH
สามัญ 1 ปีส.0397นายอนุรักษ์ เรือนหล้ากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900Kakimun@chaiyo.com
สามัญ 1 ปีส.0398นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900poooga@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0399นายนเรสน์ รังสิมันตศิริกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0400นายบุญส่ง หนองนากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900bnongna@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0401นายพีระ ช้างเยาว์กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0402นายรัญทศ ย้ายตั้งศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65130
สามัญ 1 ปีส.0403นายธวัชชัย พงษ์แตงศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม .4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130aepd 05@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0404นายสุขสันต์ วิมลเศรษฐศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม .4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0405นายชาญชัย เอี่ยมประไพศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 5 จังหวัดลพบุรี ม .4 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130AEPD05@GMAIL.COM
สามัญ 1 ปีส.0406นางสาวง่ายงาม ประจวบวันภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140wiwpjw@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0407นายพุทธธินันท์ จารุวัฒน์ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 ม .1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 22110Putjav2001e@ yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0408นางสาวฐิตินันท์ ป้องนามภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
สามัญ 1 ปีส.0409นางสาววารี ศรีสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000wa_en_ae@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0410นายชัยยันต์ จันทร์ศิริภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000chaich@kku.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0411นายมนตรี ทาสันเทียะภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000montree@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0412นางสาวนฤมล ภูมิคอนสาร171/85 ซอยธารทิพย์ อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000newza336415@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0413นางสาวสุรินตรา แก้วละมุงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000lukjummak@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0414นางสาวทิวาพร เวียงวิเศษภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000aoo_rn@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0415นางสาวขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ์สาขาวิชาวิศวกรรมดินและน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000k.chaibun@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0416นายดิฐพันธ์ ฮู่ระกิจบริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130dithapang.nh@gmail.com
สามัญ 1 ปีส.0417นายวิบูลย์ ช่างเรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200
สามัญ 1 ปีส.0418นายทวีชัย นิมาแสงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200Taweechai@eng.ac.th
สามัญ 1 ปีส.0419นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200phaphuang@hotmail.comApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0420นายไชยันต์ สิธิกุลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สามัญ 1 ปีส.0421นายสันติ นารถอุดมกลุ่มงานวิศวกรรมแปรรูปและโลจิสติกส์ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900amFire111@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0422นายก้องยศ ใบแย้มบริษัท ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม . 10110kongyot@Kpt-group.com
สามัญ 1 ปีส.0423นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ชัยนาท 17000
สามัญ 1 ปีส.0424นายเขมชาติ ปัญจมทุมศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี 1150/12 ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
สามัญ 1 ปีส.0425นายสุชาติ กลิ่นทองหลางศูนย์ส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170sk-245@hotmail.comApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0426นายวินัย ไชยเทพบริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130WINAI.c@Anglo.Thai.com/Winaic.nh@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0427นายพฤทธิ์ เนตรสว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300n_prud@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0428นายธนันชัย ยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140tncyung2001@windowslive
สามัญ 1 ปีส.0429นางสาวกัญญา โกสุมร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000kk_changnoi@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0430นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900
สามัญ 1 ปีส.0431นายกษม สกุลทับบริษัท พรรณธิอร จำกัด 159 สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม . 10120kasom@yahoo.com
สามัญ 1 ปีส.0433นายปัญญา แดงวิไลลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว ชุมพร 86160kdpanya@hotmail.com
สามัญ 1 ปีส.0434จุฑาศินี พนพุทธศรีมหาวิทยาลัยนครปฐมjutasinee @npru.ac.thApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0435นายชยานนท์ โชคเฉลิมศสวท.ร้อยเอ็ดchayanon.chok@gmail.comApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0436นายสถาพร วังฉายสาขาวิศวรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.sathaphon.w@kmutnb.ac.thApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0437น.ส.อัมพร หทัยสุทธิ86/16 ม.สราญสิริ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด นนทบุรีtuk.aumpornh@gmail.comApril 26, 2019
สามัญ 1 ปีส.0438ผศ. ธนกร ราชพิลาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000tanaakorn.agribus@gmail.com081 872 2091ธันวาคม 2564
สามัญ 1 ปีส.0439นายกลวัชร ทิมินกุลศูนย์วิจับเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นabc_aree@hotmail.com043 255 038ธันวาคม 2564
สามัญตลอดชีพสช.0001รศ. ดร. วินิต ชินสุวรรณภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000winchi@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0002คุณสุรเวทย์ กฤษณะเศรณีสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0003ดร. อนุสร เวชสิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 320 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0004อ. ชาญชัย โรจนสโรชภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000crojana@sut.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0005รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม .18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121tpinai@engr.tu.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0006ผอ. จักร จักกะพาก33 ซอยพหลโยธิน 44 เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0007คุณนเรศร์ ชิ้นอินมนูบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด 36 ซอยเย็นจิต ถนนจันทน์ เขตยานนาวา กทม . 10120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0008คุณอัคคพล เสนาณรงค์สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900akkapol@ksc.th.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0009คุณสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900suphasits@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0010คุณจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0011คุณชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 235 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100paosantadpanich@yahoo.co.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0012คุณภัทรชัย วิชัยยะภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520patvichaiya@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0013รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520panmanas.si@kmit.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0014คุณสุวิทย์ เทิดเทพพิทักษ์บริษัท จักรเพชรแมชีนเนอรี่อีสาน จำกัด 290/89 ซอยสุขาภิบาล 3 เขตบึงกุ่ม กทม . 10240ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0015คุณกมล สุรังค์สุริยกุลบริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด 119 หมู่ 21 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0016คุณชัชวาล นารายพิทักษ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามัคคีโลหะกิจ 166 หมู่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 72 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0017คุณประวิทย์ ดุ๊กบริษัท ธารทิพย์เอนจิเนียริ่ง จำกัด 182 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0018คุณกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงร้านอนุสรณ์การช่าง 11 หมู่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง ลพบุรี 15120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0019คุณวิทยา ตั้งก่อสกุลสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0020คุณเชิดศักดิ์ ศิริหล้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0021คุณไกรฤกษ์ ชัยชนะวงศาโรจน์บริษัท เฟรชโก้อินเตอร์เทรด จำกัด 99/103 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม . 10210ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0022คุณวิชาญ ทรัพย์ร่มเย็นบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0023รศ. สาทิป รัตนภาสกรภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0024นางดาเรศร์ กิตติโยภาสกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900dares@tsae.asiaตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0025คุณวินัย ช่างทองคลองสี่บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด 52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย อยุธยา 13170ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0026คุณเฉลิมศักดิ์ บำรุงไทยบริษัท เอสคอน สยามเอเชีย จำกัด 200/12 หมู่ 8 ตำบลบากม่วง อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0027ผศ. ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม .6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0028Prof.Dr. Vilas SalokheSchool of Environment, Resources and Development. P.O.Box4, ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0029คุณไพศาล พันพึ่งโครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง พิจิตร 66000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0030คุณชนะธัช หยกอุบลบริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0031รศ. ดร. สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาค คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0032นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0033คุณสาทิส เวณุจันทร์กลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0034รศ. ดร. อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุลภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengant@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0035ศ . ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม . 10330fmesps@eng.chula.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0036ผศ. สานิตย์ บุญชูภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 181 หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี 94000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0037คุณอรัญ อนุพรรณสว่างบริษัท รวมสินไทย จำกัด อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0038คุณขนิษฐ์ หว่านณรงค์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0039รศ. ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengptu@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0040อ. ชุติ ม่วงประเสริฐภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140agrctm@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0041คุณวินัย อักษรพันธ์ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี กองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0042ผศ.ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000rattanakar@nu.ac.th089 857 7873ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0043ผศ. ดร. เสรี วงส์พิเชษฐภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000serwon@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0044รศ. ศุภศักดิ์ ลิมปิติคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0045คุณบุณยฤทธิ์ สุรารักษ์ลิขิต96 หมู่ 1 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0046คุณเวียง อากรชีกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ( คลองหลวง ) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0047คุณวิบูลย์ เทเพนทร์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ( คลองหลวง ) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120v_thepent@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0048นายนิทัศน์ ตั้งพินิจกุลกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ( คลองหลวง ) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120nitattang@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0049ดร. ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ( คลองหลวง ) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120chusak_c@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0050คุณพิมล วุฒิสินธ์กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ( คลองหลวง ) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0051รศ. ผดุงศักดิ์ วานิชชังภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม .6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0052คุณเสกสรร สีหวงษ์สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0053ผศ. ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengslp@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0054คุณชัยฤกษ์ ปัญจมาสกุลบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0055คุณยิ่งยอด ยิ่งยืนยงบริษัท ไร้ซ์เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0056ดร. ประสันต์ ชุ่มใจหาญภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520KCPRASAN@Kmitl.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0057นายไชยยงค์ หาราชสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140rdicyh@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0058ผศ. เสมอขวัญ ตันติกุลภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290samerkhwan.ttk@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0059ผศ. ปัณณธร ภัทรสถาพรกุลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม .1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0060ผศ. สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาสภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 33 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 95000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0061รศ. ดร. สมยศ เชิญอักษรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengyot.o@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0062ผศ. รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยาสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม .17 ถนนพหลโยธิน ( ลำปาง - งาว ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0063ผศ. ใจทิพย์ วานิชชังภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม .6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0064คุณพิรัญชนา ภาณุสัณห์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0065คุณพัฒนา พึ่งพันธุ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0066ผศ. สมนึก ชูศิลป์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0067คุณนิตยา เร่งพุฒิพงษ์บริษัท ฝ้ายอาคเนค์ จำกัด 63 ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง เลย 42000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0068นายกานต์ ฤทธิ์ขจร31 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0069นายขุนพล สัขร์อารัยกุล85/1 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม . 10210ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0070นายภูธร แป้นเกิด67/379 ม .5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0071นายสถาพร ทองวิคภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม .1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0072นาย ชูชัย คนซื่อตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0073นายสุรชัย อัศดามงคลบริษัท บิลเลี่ยน กิฟส์ ออฟ เนเซอร์ จำกัด 142 ม .6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน อยุธยา 13180ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0074ศ.ดร. บัณฑิต จริโมภาสตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0075ผศ. ประณต กุลประสูติ70/453 ม . กฤษดานคร 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0076รศ. พันธุ์ ช . พหลโยธิน76/2 ซอยร่วมมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม . 10400ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0077นายสมศักดิ์ อังกูรวัฒนานุกุล176/16 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ขอนแก่น 40160ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0078รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงภาควิชาวัสดุศาสตร์ - อุตสาหกรรมยาง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290vkittipong@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0079ผศ. ดร. จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290varithj@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0080รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตพรภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290bandit_h@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0081นายวัฒนชัย อยู่ในวงศ์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0082ผศ. เสรีภาพ ศรีนุกูลภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0083นายไพรัช หุตราชภักดี168 ซ . รัชมงคลประสาธน์ 6 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม . 10160ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0084นายระวี ปิ่นประเสริฐ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม .6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0085รศ. ดร. อภิชาต จิรัฐติยางกูรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0086นายพิเชต โรจนวงศ์คณะช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถนนน้างศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0087วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหนตราห้องสมุดวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 60 ม .3 ถนนสายเอเชีย - นครสรรค์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0088นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณปาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000kiatsuda_tong@hatmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0089อ. จันทนา สันทัดพร้อมภาควิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0090นาย สุริยา ศรีวังพลตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0091นายบุรินทร์ ภูระหงส์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 1 ม .5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0092นายเกษม สองสีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 117 หมู่ 7 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0093ผศ. ภรต กุญชร ณ อยุธยาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0094นายกมล อยู่ทอง627 ซอยพหลโยธิน 35 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0095นายวันชัย คุปวานิชพงษ์ฝ่ายพัฒนาพื้นที่เกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0096นายวิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง878 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา 30310viratrmuti@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0097นายไกรสร สามเสน219 ม .1 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี 41110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0098นายดำรงศักดิ์ จันทร์ลอย23 ม .2 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0099ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0100นายจรัญ มงคลวัยสถาบันวิจัยและพัฒนา สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน - วาริชภูมิ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน สกลนคร 47160mjaran@hotmail.com, jaran.mo@rmuti.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0101รศ. ดร. ธัญญา นิยมาภาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengtyn@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0102นายปัญญา เจริญยุทธกองช่าง กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0103ว่าที่ ร . อ. ศรายุทธ ทัพยจารุโภคาบริษัท เอ็ม . ซี . ซัพพลายส์ จำกัด 46/78 ม .12 ซอยนวลจันทร์ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม . 10230ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0104นายวินัย กล้าจริงภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0105นายยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0106รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม .1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110mp_1954@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0107นางสาวมณีวัลย์ เอมะอมร113/2 ม .6 แขวงหนองสองห้อง เขตหลักสี่ กทม . 10210ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0108ผศ. ดร. รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม .17 ถนนพหลโยธิน ( ลำปาง - งาว ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000rrka1965@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0109นางสาวปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธารกลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900jasmine.1100@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0110นายจตุรงค์ ลังกาพินธุ์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม .1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110leaw44@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0111นางสาวรัตนา สุรินทร์52 ม .1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0112นางสาวสุนัน ปานสาครฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000sunapan@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0113ผศ. ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กทม . 10160ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0114ดร. เทวรัตน์ ตรีอำนรรคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0115ดร. ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengsrsp@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0116ผศ. ดร. วีรชัย อาจหาญภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000arjharh@sut.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0117นายศุภวัฒน์ ปากเมยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถนนน้างศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ 36000SUPAWAT_888@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0118นางมัทนี สงวนเสริมศรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0119นายกริชเพ็ชร์ กลัดเนียม188/95 ม .8 ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0120ศ . ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม . 10140somchart.sop@kmutt.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0121นายสุชาติ ขจรกล่ำห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีพร้อมเซอร์วิส 17/10 ม .4 ตำบลกกโก อำเภอเมือง ลพบุรี 15000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0122นายพิพัฒน์ อมตฉายาโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0123นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000thava_th@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0124ผศ. วิทยา บุญคำโปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0125รศ. ดร. สุนันทา กิ่งไพบูลย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000sununtha@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0126ดร. ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุงสาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000panuwatphd1@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0127นายธีระพงษ์ สว่างปัญญางกรูภาควิชาเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0128อ. ชูรัตน์ ธารารักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม .17 ถนนพหลโยธิน ( ลำปาง - งาว ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0129รศ. วีระพงษ์ ครูส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม .1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0130ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สววศ. วศ.เกษตร ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000wanvisa.sri@sut.ac.th089 897 5493ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0131นายสุทธิพร เนียมหอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 109 ม.2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชsuttiporn.n@rmutsv.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0132นายนิวัตร มูลปาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 200 ม .17 ถนนพหลโยธิน ( ลำปาง - งาว ) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0133ผศ. อนุตร จำลองกุลภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000ajumcongul@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0134นายไพศาล ศุภิรัตนกุล444/51 ม .9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0135อ. ลือพงษ์ ลือนามคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520klluepon@Gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0136นายสุเมธ อมรพิมล122/124 ม .4 อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0137นายกุศล ประกอบการภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม .18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0139นายอนุพันธ์ ภาษาสุข83 ม .2 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ บุรีรัมย์ 31110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0140นายนาวี จิระชีวีงานวิจัยและออกแบบเกษตรชลประทาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0141นายระวิน สืบค้าภาควิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ 43 ม .6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0142นายกมลชัย ทับธง98/54 ซอยหลักสี่วิลล่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสองห้อง เขตหลักสี่ กทม . 10210ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0143นางสุกัญญา ทองโยธีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0144ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0145นายธนภณ กิตติวิมลชัย94/9 ม .2 ถนนโพธิสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0146คุณธีรพงศ์ ผลโพธิ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0147คุณคะนึงศักดิ์ เจียรนัยกุลกลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0148คุณสมชาย เรืองสว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0149คุณพยุงศักดิ์ จุลยุเสนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000payungs@sut.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0150นายถาวร อู่ทรัพย์100/28 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000tawon_u@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0151รศ.ดร. สุเนตร สืบค้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290sunate@mju.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0152นายนฤเบศร์ หนูใสเพ็ชรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0153รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000somchai.chuan@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0154นายณรงค์ ปัญญากองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0155ผศ.ดร.ดนุวัศ ทางดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม .6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230wthangdee@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0156ผศ.ดร.ศิระษา ทางดีภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม .6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230sirasa j@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0157นายกฤษฏากร พุดดาจันทร์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม .6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0158ผศ. ดร. วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธินภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000lsrytw@sut.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0159นายคธา วาทกิจภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0160นายพรรษา ลิบลับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0161นางสาวชมพูนุช กุลเกตุวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160kkchumpo@kmitl.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0162คุณสุตาภัทร แคว้นเทเม็งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 ม .2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม . 10520ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0163นายเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0164นายจักรมาส เลาหวณิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกัณทรวิชัย มหาสารคาม 44150juckamas.l@msu.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0165คุณเกรียงไกร รายณะสุข140 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000d5540235@gmail.com081 282 7089ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0166นายนเรนทร บุญส่ง22/18 ม .3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน สิงห์บุรี 16130ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0167ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เขียวไกรคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม 167/8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควา อำเภอเมือง นครพนม 48000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0168นายสราวุฒิ ปานทนงานปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900dew-dew99@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0169นายวิชัย โอภานุกุลกลุ่มทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0170คุณวุฒิพล จันทร์สระคูงานวิจัยและออกแบบเกษตรชลประทาน ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 320 หมู่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000wuttiphol_ch@hotmail.com wuttiphol@doa.go.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0171นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0172ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทรภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0173นายกระวี ตรีอำนรรคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0174รศ. จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180KBJIRAPO@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0175นางสาววันเพ็ญ สูนประโคนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0176นายณรงค์ ลอยนอกภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0177นายกิตติพงษ์ ลาลุนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0178นายพิศาล หมื่นแก้วภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0179นายนิรัติศักดิ์ คงทนภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0180นายพีรณัฐ อันสุรีย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0181ผศ. ดร. สมโภชน์ สุคาจันทร์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000somsuda@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0182อ. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000Supako@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0183อ. กวีพงษ์ หงษ์ทองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000k_hongtong@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0184นายจักรพันธ์ เงาทองคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี 129 ม .6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0185นายปราโมทย์ คล้ายเนตรบริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130p.klainetr@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0186ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0187นายจีรศักดิ์ คืนคงบริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130Jeerasak@angle-thai.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0188นายอนุรัตน์ นะสุวรรณโนบริษัท แองโกล - ไทย จำกัด 2 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130Anuratn@anglo.thai.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0189นายไพรัตน์ สังข์เขตบริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด 139/1 ม .10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110Pairat1984@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0190นายอานันท์ เทียมครูบริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด 139/1 ม .10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110kk_ananeg@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0191นาย วีรศักดิ์ คืนคาตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0192นายวัชรพล ชยประเสริฐภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140wchayapr@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0193นางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengkkb@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0194นางสาวสวนิต อิชยาวณิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม . 10140sawanit_aichayawanich@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0195นายวันรัฐ อับดุลลากาซิมภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม . 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140fengwra@ku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0196นายสัญลักษณ์ กิ่งทองคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 13180KBJIANPO@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0197นางสาวศุลีพร ศุจิจันทรรัตน์63/271 อาคารประเสริฐสุขเพลส ซอยวิภาวดี 16 ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900s.sujchantararat@accenture.com,iuyss@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0198นายธีระวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ2/129 หมู่ 9 ซอย 20 ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กทม . 10230FIMSAI 1951 @gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0199นายนภดล เหล่าดำรงกุลบริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 117/5 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000Suptawee@loxinfo.co.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0200นางสาว ปิยะนุช คันโธ104/17 ถนนฉะเชิงเทรา - มีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000piyanuse@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0201ผศ.ดร. จิตติมนฑน์ วงศ์ษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วข.ปราจีนบุรี 129 ม.21 ถนนปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230jittimon_w@fitm.kmutnb.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0202นาย วิบูลย์ ช่างเรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200viboon@chiangmai.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0203นาย ดามร บัณฑุรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200damornb@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0204ดร. ฤทธิ์ชัย อัศวราชันย์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290Rittichai@mju.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0205นาย อดิชัย พรพรหมินทร์ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 adichai_p@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0206ดร. ญาณากร สุทัสนมาลีภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290nyanokorn@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0207นาย ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200tanongkiat_k@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0208อ. สามารถ บุญอาจสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000bsamart@sut.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0209นาย ทวีชัย นิมาแสงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200Taweechai@eng.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0210ผศ. สมศักดิ์ คำมามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000somsak_rru@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0211อ. อุดมศักดิ์ กิจทรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300Udomsak_kit@dusit.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0212นาย วสันต์ จอมภักดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200wasan.j@chaingmai.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0213อ. สมบัติ ขาวประทีปภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140sombat-1@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0214อ. ธีระพงษ์ ควรคำนวนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110ku_thira@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0215ดร. สานิตย์ดา เตียวต๋อยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110saniddatiewtoy@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0216Mr. Nobutaka Itoคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200ito@eng.cmu.ac.th, into.nobutaka@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0217ดร. อิศราฐ์ เชาระกำฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 ม. 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140isara1973@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0218ดร. อนุชิต ฉ่ำสิงห์กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900achamsing@yahoo, achamsing@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0219ดร. วสุ อุดมเพทายกุลภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105201902-08-09 00:00:00ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0220ศ. ดร. สักกมน เทพทัสดิน ณ อยุธยาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520sakamon.dev@kmntt.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0221ดร. ณัฐพงศ์ รัตนเดชสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร 17/1 หมู่6 ตำบลชุมโด อำเภอประทิว ชุมพร 86160nutyai@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0222นางสาว วราจิต พะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000warachit@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0223ผศ. ประกิต ทิมขำคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 ม.13 "ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง" น่าน 55000pt-prakittimkham@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0224นาย สมมารถ ศรีประเทืองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 131 หมู่10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210sripratuang30@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0225Dr. Donald C. Slackตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0226ผศ. มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 ม.2 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520kpmarade@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0227นายชีรวรรธก์ มั่นกิจ20/66 ซอยนาคนิวาส 46 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230munkit_cw@yahoo.com08 1807 2458ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0228นายอนุรักษ์ เรือนหล้ากรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900Kakimun@chaiyo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0229นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยากรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900poooga@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0230นายวชิรศิริ ทวีเดชกรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม . 10900wachirasiri@gmail.com084 760 1124ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0231นายจิรภัทร กิตติโยภาสbuddydeanz@hotmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0232นายอานนท์ สายคำฟูสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 50 ลาดยาว จตุจักร กทม .10900arnon.scf@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0233ผศ . ดร . ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000khwantri@kku.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0234นส. พักตร์วิภา สุทธิวารีศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 ม .1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 221101579541710@qq.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0235ดร . รวิภัทร ลาภเจริญสุขภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังravipat.la@kmitl.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0236นายพลเทพ เวงสูงเนิน744 มทร . สาน อ. เมือง นครราชสีมาponthep.ve@rmuti.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0237นส. จาริณี จงปลื้มปิติสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาnui.jarinee@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0238นายทยาวีร์ หนูบุญสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมาthayawee@rmuti@ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0239นายกิตติ ชุณหวงศ์อาคารวชิราณุสรณ์ ห้อง 803 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900kitti.chun@hotmail.com1970-01-01 00:00:00ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0240ดร . บุญธง วสุริย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 85 ม.3 ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐมตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0241ดร.ธิราพร จุลยุเสนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000tirapo@sut.ac.th09 5609 5049ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0242น.ส.วิไลวรรณ สอนพูลศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทwsp_a@yahoo.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0243นายธีระพล ศรีเวนศิลป์100 หมู่ 21 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5700008 7701 2581ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0244นางจิตินาถ ศิริเทรช525/308 หมู่ 7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ08 6336 4642ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0245นายพงศา สุเภากิจ79/2 หมู่ 4 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180pongsa_th@hotmail.com08 9891 7066ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0246นายสุพจน์ แสวงพิริยะกิจสมาซคอนโทรล 70/7-8 (หน้าไทวัสดุ) ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลชมภูม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 5210009 8830 0778ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0247นายพงษ์รวี นามวงศ์ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
pongrawee.n@gmail.com08 1603 7783ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0248นายจิรวิสดิ์ เจียตระกูล1061 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาjirawat026@gmail.comตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0249ผศ.ว่าที่ รท.คงเดช พะสีนามคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000PHASINAM@hotmail.com08 9064 6244ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0250นายชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140fengcpcc@ku.ac.th08 1765 2503ตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0251ผศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290yaidragon@mju.ac.thตลอดชีพ
สามัญตลอดชีพสช.0252ผศ.นฤมล บุญกระจ่างคณะเกษรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110narumon.rmutto@gmail.com0892088554ตลอดชีพ

*ปรับปรุงล่าสุด 6 มกราคม 2565
หมายเหตุ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดแจ้งกลับมายัง center@tsae.asia