ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร” ระดับเบื้องต้น

โดยเนื้อหาการอบรมมีดังนี้

ความต้องการน้ำของพืช

– วิธีหาความต้องการน้ำของพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกระยะต่างๆ กันในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน

– รู้ปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืชและเลือกใช้ระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับพืช

– ความต้องการน้ำของพืชไร่เป็นลิตรต่อไร่ต่อวัน และของไม้ผลเป็นลิตรต่อต้นต่อวัน

ระบบให้น้ำ

– แนะนำระบบให้น้ำต่างๆ แบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ สเปรย์ เจ็ท และน้ำหยด

– การเลือกระบบ หัวจ่ายน้ำ อัตราการจ่ายน้ำที่เหมาะกับชนิดพืช แรงดันที่ต้องใช้ในระบบ

– กำหนดเวลาให้น้ำ รวมทั้งการเลือกชนิดและขนาดของกรองที่ถูกต้อง

เครื่องสูบน้ำ

– แนะนำเครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ

– แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน

– การเลือกชนิด ขนาดเครื่องสูบน้ำที่สัมพันธ์กับอัตราการส่งน้ำกับแรงดัน

– เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่ถูกต้อง

ท่อที่ใช้ในการเกษตร

– คุณสมบัติ ขนาด และความสามารถรับแรงดันของ ท่อพีวีซี ท่อพีอี

– อุปกรณ์การต่อท่อพีวีซี ท่อพีอี

– การสูญเสียแรงดันจากความเสียดทานในท่อ การเลือกขนาดท่อที่เหมาะกับอัตราการส่งน้ำและแรงดัน

– แนวทางการวางท่อ การแบ่งแปลง ขนาดท่อเมน ท่อเมนย่อย และท่อย่อยในแปลง

กำหนดอบรม วันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 ณ ห้องอบรม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ชั้น 5 อาคาร 5
กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน คลิกที่นี่  เพื่อดูแผนที่

อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (เอกสาร, อาหารว่าง 4 มื้อ/น้ำดื่ม, อาหารกลางวัน 2 มื้อ)

สงวนสิทธิ์ ผู้สนใจต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเท่านั้น

สนใจเข้ารับการฝึกอบรมคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนจองที่นั่ง https://goo.gl/forms/E2GlUkyZ0KvZ4UnR2

หมายเหตุ  – ภายหลังการลงทะเบียนจอง โปรดรอการติดต่อกลับเพื่อรับการแจ้งโอนเงินลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับการอบรม และเมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งใบโอนมาให้สมาคมทราบด้วยเพื่อตรวจสอบยืนยันแล้วจึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์

– หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกในวันอบรมตามที่ได้ลงทะเบียน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรม

– สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการฝึกอบรมหากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนไม่ถึง 30 ราย โดยจะแจ้งการเลื่อนให้ทราบล่วงหน้า 5 วันก่อนวันอบรม