ขอยกเลิกการอบรมหลักสูตร ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 3 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ

ขอให้ผู้สมัครที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว  โปรดแจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมในรุ่นถัดไป หรือหากประสงค์ให้สมาคมฯ คืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมโปรดแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินคืน มายัง Email center@tsae.asia ขออภัยมา ณ ที่นี้