ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดหลักใหม่ “หลักสูตรสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง)” โดยรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 80 คน (มีทุนเรียนฟรี 80 ทุน) หากท่านคือนักศึกษาที่สนใจจะเรียนรู้ทางด้านการสร้างรถแทรกเตอร์ ท่านคือเป้าหมายของหลักสูตรสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร เพราะที่หลักสูตรเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างรถแทรกเตอร์ที่พร้อมจะให้ความรู้แก่ท่านคือรองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล และหากต้องการเรียนรู้ด้านการสร้างเครื่องแปรรูปอาหารและการสร้างเครื่องอบแห้งแสงอาทิตย์ ทางหลักสูตรก็มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ มากไปกว่านั้นท่านยังจะได้เรียนรู้ด้านการทำเกษตรอัจฉริยะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวโรจน์ ใจสิน และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา

และท่านจะได้เรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายท่าน เรียนที่หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางหลักสูตรรับรองว่านักศึกษาทุกๆ ท่านที่จบออกไปนักศึกษาจะได้อะไรที่มากกว่าคำว่า “ใบปริญญาบัตร” นั่นก็คือนักศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี skill เฉพาะด้านที่สามารถใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้