จาก
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพูตราฯ มาเลเซีย

ที่มา: http://www.tsae.asia/msae2018-conf/