ผู้เข้ารับการอบรมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 3/2561